Καμμία συγκάλυψη σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν σὲ κακοποιήσεις ἀνηλίκων. Τὴ θέση αὐτὴ τὴν τονίσαμε ὅταν ἀναδείξαμε τὰ μαζικὰ σκάνδαλα μὲ τὶς κακοποιήσεις χιλιάδων ἀνηλίκων ἀπὸ στελέχη τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ τὴ συγκάλυψή τους. Καὶ ἰσχύει γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ τέτοια φαινόμενα παρουσιαστοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, διότι δὲν λειτουργοῦμε μὲ δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά.
Μὲ αὐτὴ τὴ λογική, οἱ καταγγελίες γιὰ τὴν «Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου» πρέπει νὰ διερευνηθοῦν τὸ ταχύτερο. Ἂν εἶναι βάσιμες, νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὶς προβλεπόμενες διαδικασίες τῆς Διοικούσας Ἐκκλησίας, ὅπου ἐμπλέκεται κληρικός. Γιὰ τὶς φερόμενες κακοποιήσεις, ὅπως καὶ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ καταγγέλλονται.
Ὅμως, μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διερεύνηση αὐτή, πρέπει νὰ γίνει σεβαστὸ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας. Εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ διαρροὴ ἀποσπασματικῶν στοιχείων πρὶν κἂν ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες. Τί ἐξυπηρετεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ ἀνθρωποφαγία τῶν ΜΜΕ εἰς βάρος τοῦ π.
Ἀντωνίου Παπανικολάου καὶ τῶν συνεργατῶν του, μὲ βάση ἰσχυρισμούς, ἡ βασιμότητα τῶν ὁποίων δὲν ἔχει ἀκόμα ἐλεγχθεῖ ἁρμοδίως;
Παράλληλα, πρέπει νὰ ἐπανεξετασθεῖ συνολικὰ ὁ ρόλος τῶν ἀποκαλούμενων «δομῶν», χωρὶς νὰ μηδενίζεται ἡ προσφορά τους. Ὁ
δρόμος γιὰ τὴν ἀποϊδρυματοποίηση περνᾶ ἀπὸ τὶς ἀναδοχες οἰκογένειες καὶ τὶς κοινότητες.
Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη, ἡ ταχεῖα διερεύνηση ἐπιβάλλεται, τόσο γιὰ τὴν ὀρθὴ ἀπονομὴ τῆς κάθε μορφῆς δικαιοσύνης, ὅσο καὶ γιὰ νὰ μὴ συνοδεύει «ρετσινιὰ» ὅσοι ἐνδεχομένως ἀπαλλαγοῦν.
Ἡ ὑπόθεση εἰς βάρος τοῦ π. Δημητρίου Λουπασάκη τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρων τοῦ Λυκαβητοῦ ἐκκρεμεῖ χρόνια, ἐνῶ μάλιστα διέρρευσε πόρισμα ἐρευνῶν μὲ βαρειὲς κατηγορίες στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη. Ὁ π. Ἀντώνιος Παπανικολάου ἐτέθη σὲ ἀργία, χωρὶς οὔτε νὰ τοῦ δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ ἐκθέσει τὶς ἀπόψεις του στὴν προϊσταμένη του ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή.
Γιατὶ νὰ δίνεται ἡ ἐντύπωση γιὰ διαφορετικὰ μέτρα καὶ σταθμά;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>