Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι. θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται
καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. (Ἀπὸ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς περασμένης Κυριακῆς, Ματθ. στ’ 14-21)
• Τὸ πιὸ πάνω ἀπόσπασμα συνδέεται μὲ τὴν προτροπὴ γιὰ συγχωρητικότητα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ἕνα τρόπο ζωῆς ποὺ ἀποτρέπει τὴν μετατροπὴ τῆς κοινωνίας σὲ ζούγκλα καὶ καταστέλλει ἐν τῆ γενέσει τους κλιμακούμενες συγκρούσεις μὲ ὀδυνηρὰ ἀποτελέσματα.
• Παράλληλα, θέτει τὶς προτεραιότητες μιᾶς «πολιτικῆς οἰκονομίας τοῦ Εὐαγγελίου», ποὺ ἔρχονται σὲ εὐθεῖα ἀντίθεση μὲ τὴν κρατοῦσα, ἡ ὁποία τὸν 19ο αἰώνα εἶχε ὀνομαστεῖ ἀπὸ ὁρισμένους ἐπιστήμονες «πλουτολογία».
• Ὅταν ἀκόμα ἴσχυε τὸ Βυζαντινορρωμαϊκὸ Δίκαιο (ΒΡΔ), εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ σχολιασμὸς τῆς βυζαντινῆς «Ἑξαβίβλου» τοῦ Ἀρμενόπουλου ἀπὸ τὸν Φλογαΐτη. Ὅταν εἶχαν δημιουργηθεῖ ἑρμηνευτικὰ προβλήματα, κατὰ πόσον ἐξακολουθοῦσαν νὰ εἶναι σὲ ἰσχὺ οἱ περιορισμοὶ τῆς τοκοφορίας ποὺ εἶχαν θεσπίσει οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ, βάσει τῶν ὁποίων ἀπαγορευόταν νὰ εἰσπράττονται τόκοι περισσότεροι ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ κεφάλαιο.
• Διατεινόταν ὁ νομικὸς αὐτὸς τοῦ 19ου αἰώνα, ὅτι τέτοιοι περιορισμοὶ ἦταν ἀντίθετοι μὲ τὴν σύγχρονη ἐπιστήμη τῆς πλουτολογίας.
• Δυστυχῶς, ἡ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἐπανειλημμένα.
• Στὶς μἐρες μας, χρηματιστηριακοῦ τύπου «σὴς καὶ βρῶσις», ἀπαξίωσαν –μεταξὺ πολλῶν ἄλλων- ἐντελῶς τὶς μετοχὲς τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, τὶς ὁποῖες ἀποθησαύριζε ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, στὰ πλαίσια τῆς κρατούσας λογικῆς τῆς «χρηστῆς διαχείρισης». Ἐνῶ ἂν τὰ ἀποθησαυρισθέντα εἶχαν διατεθεῖ στὴ φιλανθρωπική της δραστηριότητα, θὰ εἶχαν ἀποδώσει στὸ πολλαπλάσιο, σύμφωνα μὲ τὴν «πολιτικὴ οἰκονομία» τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε
στὸ θαῦμα τῶν ἄρτων καὶ τῶν ἰχθύων. Διότι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς.
• Ἀπαξιώθηκαν περιουσίες ὁλόκληρες πολιτῶν μὲ τὸ σκάνδαλο τοῦ Χρηματιστηρίου, γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν κατὰ τὴ μνημονιακὴ περίοδο, ἀκόμα καὶ ὀργανισμοί καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ποὺ εἶχαν ἐπενδύσει μὲ αἴσθηση ἀσφαλείας σὲ ὁμόλογα ἑλληνικοῦ Δημοσίου.
• Γιὰ νὰ μὴ μιλήσουμε γιὰ τοὺς «κλέπτες», οἱ ὁποῖοι πρῶτα «διόρυξαν» μὲ τὴν ὑπονόμευση τῆς αὐτάρκειας καὶ τῆς παραγωγικότητας τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καὶ στὴ συνέχεια εἰσῆλθαν γιὰ νὰ κλέψουν νομίμως ἀπὸ πόρτες ποὺ τοὺς ἄνοιξε διάπλατα τὸ πολιτικὸ σύστημα.

Ὁ θησαυρὸς ἡμῶν…

Οἱ πρόγονοί μας ἔχασαν τὰ πάντα «ἐπὶ τῆς γῆς» ὅταν πλάκωσε ἡ Τουρκοκρατία.
• Ὅμως, διατήρησαν τὴν πίστη τους, ἀποθησαυρίζοντας «ἐν οὐρανοῖς».
• Γιὰ νὰ ἔχουν μετὰ ἀπὸ τετρακόσια χρόνια τὸ σθένος νὰ ἀγωνιστοῦν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἀγία καὶ τῆς πατρίδος τῆς ἐλευθερία».
• Ἔτσι κι ἐμεῖς σήμερα, ἂν ἔχουμε πίστη κι ἐλπίδα, θὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακτήσουμε ὅ,τι μᾶς ἔχει ὑπεξαιρεθεῖ.
• Στὰ 70 χρόνια παρουσίας τους, ἡ ΧΔ καὶ ἡ «Χ» «ἀποθησαυρίζουν» προτείνοντας τὴ λύση τοῦ πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ προβλήματος, στὴ βάση τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου. Στὸ δικό μας θησαυρό. Σημεῖο ἀναφορᾶς ἀθάνατο. Καὶ γι’ αὐτὸ πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ
ζωντανό.

καὶ τὸ Ι’ Συνέδριο

• Τὸ Συνέδριο εἶναι ἡ κορυφαία διαδικασία  τῆς Χριστιανικῆς Δημορκατίας. Μιὰ εὐκαιρία γιὰ ὅλα τὰ μέλη νὰ μετάσχουν στὴ χάταξη τῆς στρατηγικῆς, στὴ διαμόρφωση τῶν θέσεων καὶ νὰ πλαισιώσουν τὰ ὄργανα ποὺ ἐκλέγονται.
• Ἡ κατάσταση ἐπιβάλλει νὰ κλιμακώσουμε τὴν παρουσία καὶ τὴν ἐνεργὸ δράση μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>