Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στὰ μέλη καὶ στοὺς φίλους τῆς ΧΔ καὶ τῆς “Χ”

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί

Τὸ νέο ἔτος 2020 συμπληρώνονται 67 χρόνια ἀγωνιστικῆς παρουσίας τοῦ Κινήματος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς ἐφημερίδας του «Χριστιανικῆς».

Τὸ 1953, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Χ.Δ. καὶ τῆς «Χριστιανικῆς», ὁ ἀείμνηστος Χριστιανὸς ἀγωνιστὴς τῆς Δημοκρατίας  Νίκος Ψαρουδάκης, κατάγγειλε τὰ ψεύτικα διλήμματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ποὺ παραπλανοῦσαν καὶ δίχαζαν τοὺς Λαούς καὶ σήμανε προσκλητήριο γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καὶ ἐπίλυση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων στὴ βάση τοῦ κοινωνικοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου.

Σήμερα, μὲ τὴν ἀνατολὴ τῆς 3ης δεκαετίας τοῦ 21ου αἰώνα, τὸ μήνυμα αὐτὸ παραμένει περισσότερο ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ.

Καλούμαστε νὰ ἀρθρώσουμε πολιτικὸ λόγο ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, νὰ προτείνουμε λύσεις πειστικὲς στὴ σύγχρονη πραγματικότητα, χωρὶς νὰ ἀποκλίνουμε ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως ἄλλωστε ὁ Μέγας Βασίλειος, ποὺ γιορτάζει σήμερα, ὁ ὁποῖος ἐνῶ ἀπέκλειε κάθε παρέκκλιση ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, πρότεινε λύσεις ποὺ λάμβαναν ὑπόψη τὴν πραγματικότητα καὶ τὸ «ἔθος» τῆς ἐποχῆς του.

Ὅπως ἔκανε ὁ προστάτης μας ἅγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος, μὲ λόγο μετρημένο, ἀγάπη καὶ σεβασμὸ στὰ πρόσωπα.  Στὸ Συνέδριο τὸ ὁποῖο θὰ τὸν καταδίκαζε, παρὰ τὴν ἐναντίον του προκατάληψη «τοὺς ἔβλεπε ὡς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς ἀσπαζόταν ὡς πατέρες. Διότι ὡς «ἄνδρες, ἀδελφοὺς καὶ πατέρες» τοὺς προσαγόρευσε».  (Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης «Ἐγκώμιον εἰς τὸν Πρωτομάρτυρα Στέφανον», 27). Κι ἀκόμα καὶ ὅταν τὸν λιθοβολοῦσαν, τοὺς συγχωροῦσε.

Ταυτόχρονα ὅμως, ὁ Στέφανος δὲν φοβήθηκε νὰ προβεῖ ἀνοιχτὰ σὲ ὁμολογία πίστεως καὶ νὰ μιλήσει ἀνοιχτὰ γιὰ τὶς πλάνες τους: «Οὐκ ἐπέκοπτε φόβῳ τὸν λόγον». Τότε, τὸ τίμημα τῆς τόλμης ἦταν ὁ θάνατος.

Σήμερα, τὸ φόβητρο εἶναι ἡ προκατάληψη καὶ ἡ πλάνη ποὺ καλλιεργοῦν οἱ κυρίαρχες καὶ συστημικὲς ὑλιστικὲς ἰδεολογίες καὶ οἱ διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης.

Εἴτε τοῦ μαχητικοῦ, νεοπαγανιστικοῦ καὶ ἀνοιχτὰ ἀντιχριστιανικοῦ ὑλισμοῦ, εἴτε τοῦ πρακτικοῦ ὑλισμοῦ, μὲ ἢ χωρὶς χριστιανικὸ προσωπεῖο.

«Προσέχετε μήπως σᾶς παρασύρει κανένας μὲ τὴ φιλοσοφία καὶ μὲ λόγια κούφια καὶ ἀπατηλά, μὲ ἀνθρώπινα κατασκευάσματα, μὲ στοιχεῖα τοῦ κόσμου κι ὄχι τοῦ Χριστοῦ,» προειδοποιοῦσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα (Πρὸς Κολασσαεῖς β΄8-Μετάφραση Νίκου Ψαρουδάκη).

Καὶ σήμερα πρέπει νὰ φυλαγόμαστε ἀπὸ ἀνάλογες καὶ ποικίλες πλάνες καὶ κακοδοξίες ποὺ ἀποπροσανατολίζουν καὶ διχάζουν. Μὲ παρρησία νὰ παίρνουμε θέση στὰ σύγχρονα ποβλήματα μὲ κριτήριο τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς συμβιβασμούς, μισόλογα καὶ «στρογγυλέμματα».

Νὰ ἀντιταχθοῦμε σὲ ὅσους θέλουν νὰ περιορίσουν τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία στοὺς τέσσερις τοίχους τοῦ Ναοῦ. Να κόψουν στα δικά τους μέτρα τη χριστιανική διδασκαλία.

Σὲ καιροὺς ὀργανωμένης παραπληροφόρησης, νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴν ἀπρόσκοπτη ἔκδοση, ἀναβάθμιση καὶ διάδοση τῆς «Χριστιανικῆς»

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί

Ὁ θερισμὸς πολύς καὶ οἱ ἐργάται ὀλίγοι.

Ὅσοι καὶ ὅσες συμφωνεῖτε, ἀγαπᾶτε καὶ πονᾶτε τὸν ἀγώνα τῆς ΧΔ καὶ τῆς «Χ», ἐνεργοποιηθεῖτε ὡς μέλη καὶ πλαισιῶστε τὶς δράσεις καὶ ἐκδηλώσεις.

Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ ἄποψη τοῦ καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς εἶναι πολύτιμη καὶ εὐπρόσδεκτη.

Ἐκ μέρους τῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος, διαβιβάζω σὲ ὅλους καὶ ὅλες τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας σὲ ὅσους καὶ ὅσες συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο καὶ συμπαραστάθηκαν στὴ ΧΔ καὶ στὴ «Χ».

Διαβιβάζω τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς μας σὲ ὅλους καὶ ὅλες γιὰ εὐλογημένο καὶ εὐτυχισμένο νέο ἔτος.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΧΔ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>