“Διὰ νόμον Κυρίου, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθης, ὧ πανάγιε Ἰωάννη. Ἤλεγξας βασιλέα δυσσεβῆ, παρρησίᾳ ἀμέμπτῳ…σὺ βασιλεῖς ἤλεγξας, παρανομίαν μὴ ἐργάζεσθαι”. 

“Σκληρὴ ἡ ἀλήθεια σὰν ἀλέτρι”, κατὰ τὸν Χιλιανὸ ποιητὴ Πάμπλο Νερούδα (Γενικὸ Ἆσμα). Καὶ κατὰ συνέπεια, ἰδιαίτερα ἐνοχλητική, ἰδίως γιὰ τοὺς ἀλαζόνες καὶ ἰσχυρούς. Ἐνοχλητικὴ γιὰ κάθε τυραννικὴ ἐξουσία, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου μέχρι σήμερα. Τὸν ἔλεγχο τῆς τυραννικῆς καὶ παράνομης ἐξουσίας πλήρωσε μὲ τὴ ζωή του ὁ Ἰωάννης Πρόδρομος, τοῦ ὁποίου τὴν ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς γιορτάζουμε σήμερα.

Μὲ τὸ κύρος ποὺ διέθετε, ὁ Ἰωάννης  μποροῦσε νὰ γίνει πνευματικὸς ἀρχηγὸς δικῆς του ὁμάδας. Ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔταξε τὸν ἑαυτό του στὴν ὑπηρεσία τοῦ σχεδίου τοῦ Θοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου.Προετοίμασε τὸ δρόμο γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου. Ἀγέννητος ἀκόμα, “σκίρτησε” καὶ εἰδοποίησε τὴ μητέρα του Ἐλισσάβετ ὅταν τὴν έπισκέφθηκε ἡ Θεοτόκος ποὺ κυοφοροῦσε τὸν Χριστό. Σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ κήρυττε μετάνοια καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ, ἀκόμα καὶ μετὰ θάνατο, σύμφωνα μὲ τὸν Ἱερὸ ‘Υμνωδό: “Ἡ θεολόγος γλῶσσα προπέμπεται καὶ τοῖς ἐν Ἅδῃ Χριστοῦ προάγγελλος.”

Ἡ ζωή του ἂς εἶναι παράδειγμα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ.

ΦΩΤΟ: Ρωσικὴ εἰκόνα 19ου αἰώνα

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>