Μάρτυς Μαρίνα πανεύφημε,

οὔτε βασάνων τὸ πῦρ,

οὐ τρυφῆς ἡ ἀπόλαυσις,

οὐ τοῦ κόσμου χάριτες,

οὐ τερπνότης νεότητος,

τῆς πρὸς Χριστὸν ἀγάπης ἐχώρισεν, ἐφιεμένην  τῆς ὡραιότητος, τῆς ὑπὲρ ἔννοιαν, τοῦ σεπτοῦ νυμφίου σου, ἐπιτυχεῖν· ἧς περ κατηξίωσαι, θεομακάριστε. (ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦσες νὰ ἐπιτύχεις τὴν ὑπεραισθητὴ ὡραιότητα τοῦ σεπτοῦ νυμφίου σου Χριστοῦ, τὴν ὁποία καὶ ἀξιώθηκες). [Ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης]

Μόλις δέκα πέντε ἐτῶν ἦταν ἡ ἁγία Μαρίνα, ὅταν παραδέχτηκε στὸν εἰδωλολάτρη πατέρα της ὅτι ἦταν Χριστιανή. Ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα, γνώρισε τὴ χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ μία παραμάνα ποὺ τὴ φρόντιζε ἀπὸ μικρή.

Ἦταν το 304 μ.Χ. στὰ χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ, στὴν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας.

Σὲ ἐποχὲς ποὺ ἡ γυναίκα ἦταν 2ης  κατηγορίας πολίτης, τόλμησε νὰ ὀρθώσει ἀνάστημα στὴν πατρικὴ ἐξουσία, βάζοντας πάνω ἀπ’ ὅλα τὸ Χριστό.

Ὄρθωσε τὸ ἀνάστημά της ἀπέναντι στὴν κρατικὴ ἐξουσία, ὅταν ὁ πατέρας της τὴν κατάγγειλε στὸν ἔπαρχο Ὀλύμβριο.

Ἀψήφησε τὰ φρικτὰ βασανιστήρια.

Θυσίασε τὰ νειάτα της καὶ τὴν προοπτικὴ μιᾶς ἄνετης καὶ τρυφηλῆς ζωῆς γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία.

Ὅπως τονίζεται καὶ στὸ ἀποτολικὸ ἀνάγνωσμα, “Ὅταν εἴμασταν σὲ νηπιακὴ πνευματικὴ κατάσταση, εἴμασταν ὑποδουλωμένοι στὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Ὅταν ὅμως ἦρθε ὁ ὁρισμένος καιρός, ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸ γιό του ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ γυναίκα, ἔζησε κάτω ἀπὸ τὸ νόμο, γιὰ νὰ ἐξαγοράσει αὐτοὺς ποὺ ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ νόμου καὶ νὰ πάρουμε τὴν υἱοθεσία” . (Γαλ. δ’ 4-5-Μετάφραση Νίκου Ψαρουδάκη).

Μαζὶ μὲ τὴν πίστη καὶ τὴ γνωριμία μὲ τὸ Χριστό, ἦρθαν καὶ ἡ ἐνηλικίωση καὶ τὸ αὐεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου, δείγματα τοῦ ὁποίου ἔδειξε ἡ ἁγία ἀπέναντι στὴν 

πατρικὴ καὶ στὴν κρατικὴ ἐξουσία. Τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς αὐτεξουσιότητας τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τόσο φοβοῦνται καὶ ἀπαξιώνουν οἱ ἱεροεξεταστὲς κάθε ἐποχῆς.

Ἡ ἁγία Μαρίνα, ποὺ τιμᾶται ἰδιαίτερα στὴν Ἑλλάδα, παραμένει ὑπόδειγμα καὶ παράδειγμα στοὺς σημερινοὺς πονηροὺς καιρούς. Εἶναι πολιοῦχος καὶ τοῦ Σχοινουδίου τῆς μαρτυρικῆς Ἴμβρου. Τὸ 2020 ξαναλειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ σαράντα χρόνια ἡ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ.

Ὁ ἑσπερινὸς τῆς ἁγίας Μαρίνας τελέσθηκε χτὲς στὸ ὁμώνυμο ξωκκλήσι, στὴ νεκρὴ ζώνη τῆς περιοχῆς τῆς κατεχόμενης Δερύνειας Κύπρου.  (ΦΩΤΟ)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>