• …ΚΑΤΗΣΧΥΝΑΝ ΤΥΡΑΝΝΟΥΝΤΩΝ ΦΡΥΑΓΜΑ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑΝ ΑΣΧΕΤΟΝ

Ὁ Σταυρός σου Κύριε, ὡς φῶς ἐκλάμπων, τὰς τοῦ σκότους φάλαγγας, ἀποδιώκει καὶ πιστούς, καταφαιδρύνει τοὺς ψάλλοντας·  Σταυρὸς ὑπάρχει τοῦ κόσμου τὸ καύχημα.

Σοφίας τῆς ἄνωθεν Χριστοῦ, πλουσίως ἐμφορούμεναι, τῆς ἐκλεκτῆς Σοφίας καὶ ἔμφρονος, αἱ θυγατέρες αἱ τρεῖς κατῄσχυναν, τυραννούντων φρύαγμα, καὶ μανίαν ἄσχετον, ῥητορεύουσαι θεῖα διδάγματα. (Ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς)

Ὁ Σταυρός, ἀπὸ ὄργανο βασανισμοῦ καὶ ἐξευτελιστικοῦ θανάτου, μεταμορφώθηκε μὲ τὴ Σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου σὲ πηγὴ αἰώνιας ζωῆς, συμβολίζοντας μὲ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ τρόπο τὴν ἥττα καὶ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καὶ τῶν θανατερῶν ἀντιλήψεων καὶ λογικῶν.

Οἱ τρεῖς μικρὲς κόρες τῆς Σοφίας, ἡ Πίστις, ἡ Ἐλπίς καὶ ἡ Ἀγάπη, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπομονώθηκαν ἀπὸ τὴ μητέρα τους, δὲν παρασύρθηκαν ἀπὸ τὸν πανίσχυρο αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη. Δὲν δείλιασαν μπροστὰ στὸ τύραννο, ποὺ τὶς ἀποκεφάλισε.

Κατὰ τὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή:

“Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.” (Ματθ. Ι’ 32-33)

Δυστυχῶς, ὅλο καὶ πληθύνονται ὅσοι δὲν ὁμολογοῦν Χριστό, προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τίμημα πολὺ πιὸ ἀσήμαντο ἀπὸ τὴ ζωή τους.

Ἡ μητέρα τῶν τριῶν κοριτσιῶν Σοφία, ἀφοῦ ἔθαψε μὲ τιμὲς τὰ παιδιά της, πέρήφναη γι’ αὐτά, προσευχήθηκε στὸ Θεὸ νὰ τὴν πάρει κοντά του καὶ ἐκοιμήθη κοντὰ στοὺς τάφους τους.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>