“Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη, τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ οὗ γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη” (Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἑορτῆς)

“Τὸ κήρυγμα τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, σ’αὐτοὺς ποὺ δὲν τὸ πιστεύουνε καὶ χάνονται, εἶναι κουταμάρα, σ’ ἐμᾶς ὅμως ποὺ σ’ αὐτὸ βλέπουμε τὴ σωτηρία μας, εἶναι δύναμη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γραμμένο ἄλλωστε:”Θὰ διαλύσω τὴ σοφία τῶν σοφῶν καὶ τὴν φρονιμάδα τῶν φρονίμων θὰ τὴν ἀποδείξω ἀνύπαρκτη. Ποῦ εἶναι ὁ σοφός; Ποῦ εἶναι ὁ γραμματισμένος; Ποῦ εἶναι ὁ συζητητὴς τούτου τοῦ κόσμου; Δὲν ἀπέδειξε ὁ Θεὸς ἀνόητη τὴ σοφία αὐτοῦ τοῦ κόσμου;” (Ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα Κορ.Α’ α 18-20 Μετάφραση Νίκου Ψαρουδάκη)

“Τοῦτο τὸ γραΐδιο ποὺ κάνει τὸν σταυρό του καὶ στέκεται σὰν κουρούνα μπροστὰ στὰ εἰκονίσματα, εἶναι ψυχὴ χιλιάδων χρονῶν καὶ ξέρει ἀπὸ ποῦ βαστᾶ καὶ ποῦ πάει, καλλίτερα ἀπὸ τὸν κάθε λιμοκοντόρο ποὺ σπουδάζει στὰ Παρίσια.”Φώτης Κόντογλου

Ὁ Σταυρὸς ἦταν φονικὸ ὄργανο βασανιστικοῦ καὶ ἀτιμωτικοῦ θανάτου. Ὅμως, ἀπὸ τότε ποὺ θανατώθηκε πάνω του ὁ Χριστὸς σὰν κοινὸς κακοῦργος, μεταμορφώθηκε σὲ  πηγὴ ζωῆς, σύμβολο ἐλπίδας καὶ ἀπελευθέρωσης ἀπὸ κάθε μορφῆς δουλεία καὶ ἀδικία.

“Πρέπει νά ἀνεβάσουμε τόν λογισμό στὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ, γιὰ νά μὴ ρίξει ὁ ἴδιος ὁ λογισμός τόν ἑαυτό του κάτω καί χωριστεῖ ἀπό τόν σταυρωμένο σ᾽αὐτόν Χριστό. Πῶς λοιπόν θ᾽ ἀρχίσει νά τόν ἀνεβάζει στὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ; Ἐλπίζοντας στὸν Χριστό, τὸν χορηγὸ καί τροφέα τοῦ σύμπαντος, ἂς πετάξει μακριά ὅ,τι προέρχεται ἀπό ἀδικία. Καὶ ὅποιο εἰσόδημα μὲ δίκαιο τρόπο ἀπέκτησε, χωρίς νά προσκολλᾶται πολύ οὔτε σ᾽ αὐτό, ἄς τό χρησιμοποιεῖ καλά, μοιράζοντάς το ὅσο εἶναι δυνατό στοὺς φτωχούς.” (Ἁγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς).

“Νἀ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι’ οὗ πάντοτε νικώμεν! λέγω τὸν Σταυρόν”, τονίζει ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης στὴν προκήρυξή του τῆς 24ης Φεβρουαρίου 1821 μὲ τίτλο “Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος”.

Τὸ ὅτι ὁ σταυρὸς περιλαμβάνεται στὸ ἐθνικό μας σύμβολο, δὲν εἶναι μιὰ ἁπλῆ ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀναφορά, ἀλλὰ μᾶς δημιουργεῖ μεγάλη εύθύνη καὶ δέσμευση:

Κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο: “Σταυρὸς κηρύττεται, ὁμολογεῖται ἡ πίστη στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀλήθεια κυριαρχεῖ στὴν οἰκουμένη (…)Βλέπεις πῶς ὁ σταυρὸς αὐτὸς διαμόρφωσε τὸν κόσμο; Ἄλλαξε τὶς ἄνομες καταστάσεις καὶ τὶς ἄθεες δόξασίες, τοὺς διαβολικοὺς νόμους καὶ τοὺς θανατηφόρους θεσμούς.” (Εἰς τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ). Στὰ πλαίσια αὐτὰ καλούμαστε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ  νὰ οἰκοδομήσουμε μιὰ ἐλεύθερη καὶ δίκαιη κοινωνία.

Καὶ προπαντός, νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸν πειρασμὸ στὸν ὁποῖο ἔχει πέσει ἡ δυτικὴ χριστιανοσύνη καὶ παρασύρονται καὶ ὁρισμένοι στὴν Ἑλλάδα (ὡς ἐπιμέρους συνέπεια τοῦ ἐκδυτικισμοῦ τῆς κοινωνίας…) . νὰ μετατρέπεται τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ σὲ ὄργανο ἐπιβολῆς καὶ μίσους.

ΦΩΤΟ: Σταυρὸς εὐλογίας δωρεὰ τοῦ Αὐτοκράτορα Νικηφόρου Φωκᾶ στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο τὸν Ἀθωνίτη. Ἀπὸ ἱστολόγιο “Ἀἐναη Ἐπανάσταση”, ὅπου καὶ φροντισμένο ἀφιέρωμα στὴ σημερινὴ ἑορτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>