Εἴχαμε ἐξαρχῆς διαφωνήσει μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Μὲ αὐτὴν τὰ Σκόπια ἐξασφάλισαν γιὰ τὴ γλώσσα καὶ τὴν ἐθνικότητά τους τὴν ὀνομασία «μακεδονική». Ὑποχώρησαν μόνο στὴν ὀνομασία τοῦ κράτους τους ὡς «Βόρεια Μακεδονία», ὅπως καὶ σὲ διευκρινίσεις ὅτι δὲν οἰκειοποιοῦνται τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστορία τῆς Μακεδονίας.
• Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὅμως, ἀκόμα καὶ ἂν γίνει ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι πλέον γεωγραφικὴ ἔννοια καὶ ἀποτελεῖ περιοχὴ τὴν ὁποία κατοικοῦν διαφρετικὲς ἐθνότητες, οἱ ὅροι «μακεδονικὴ γλώσσα» καὶ «μακεδονικὴ ἐθνότητα» ὑποδηλώνουν τοὺς «γηγενεῖς» τῆς περιοχῆς, μὲ τοὺς ἄλλους, ἔστω καὶ ἔμμεσα, νὰ μεταπίπτουν στὴν κατηγορία τοῦ μεταγενέστερου κατοίκου ποὺ ἦρθε ἀπὸ ἀλλοῦ. Καὶ μὲ τὸ «βόρεια Μακεδονία» νὰ ἀφήνει ἀνοιχτὴ τὴν ἐκδήλωση ἀλυτρωτισμοῦ γιὰ τὴν ὐπόλοιπη.
• Καὶ τώρα, ἦρθαν οἱ νέοι κυβερνῆτες νὰ καταστήσουν «γράμμα νεκρὸ» καὶ τὴν ὀνομσία τοῦ κράτους. Ἡ νέα Πρόεδρος κα Γκορντάνα Σιλιανόβσκα (ΦΩΤΟ), ὑποψήφια τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος ΒΜΡΟ, ὁρκιζόμενη δὲν ἐπανέλαβε τὸ συνταγματικὸ ὄνομα τῆς χώρας. Ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν ἀμφισβητεῖ τὰ συμφωνηθέντα ἀπὸ θεσμικὴ ἄποψη. Στὴν πράξη ὅμως δὲν θὰ τὰ ἐφαρμόζει, εἰσάγοντας μιὰ ἰδιότυπη καὶ ἄτυπη μορφὴ «διπλῆς ὀνομασίας».
• Ἡ ἀπερχόμενη κυβέρνηση τῆς χώρας τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος, ποὺ συνυπέγραψε τὴ συμφωνία, ἔχει ἀντιδράσει μὲ σφοδρότητα, ἰσχυριζόμενη ὅτι ἀκόμα καὶ ἡ ὀρκωμοσία εἶναι ἄκυρη.
• Ἡ ὀρκωμοσία τῆς Προέδρου ἦταν μόνον ἡ ἀρχή. Οἱ συνέπειες τῆς πολιτικῆς ἀλλαγῆς στὴ γειτονικὴ χώρα θὰ φανοῦν στὸ σύνολό τους μὲ τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυβέρνησης τοῦ ΒΜΡΟ.

Χριστιανική 16 Μαΐου 2024. Ἀπὸ τὴ μόνιμη στήλη ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ

Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς νέας Προέδρου, ὑποστηρίζεται ὅτι «στὶς δημόσιες ἐμφανίσεις της ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομα Μακεδονία, ὡς πράξη προσωπικοῦ δικαιώματος αὐτοδιάθεσης καὶ αυτοπροσδιορισμού, σεβόμενη τὰ βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες καὶ σύμφωνα μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες καὶ ἀρχές, .(καὶ ταυτόχρονα)….θὰ τηρήσει τὴν ἐπίσημη ἐφαρμογὴ τοῦ συνταγματικοῦ ὀνόματος». Ὁ ὅρκος στὸ γραπτὸ κείμενο ὑπογράφηκε μὲ τὸ συνταγματικὸ ὄνομα τῆς χώρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>