• ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τοῦ Γιάννη Ζερβοῦ

Ἡ διαδικτυακὴ συζήτηση τῆς «Χριστιανικῆς» μὲ θέμα «Τὸ ἀδιεξοδο τοῦ Συμφώνου Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης καὶ τῆς Εὐρωζώνης» ποὺ ἔγινε στὶς 15 Νοεμβριου, εἶναι ἡ ἀρχὴ μιᾶς σειρᾶς πρωτοβουλιῶν καὶ δράσεων, οἱ ὁποῖες θὰ ἐνταθοῦν ὅσο πλησιάζει τὸ 2023 καὶ ἡ ἐπάνοδος σὲ ἰσχὺ τοῦ «Συμφώνου Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης» στὴν Ε.Ε. .

Ὅποιος δὲν παρακολούθησε ἀπευθείας τὴ συζήτηση αὐτή, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ἀνατρέχοντας στὸ κανάλι τῆς «Χριστιανικῆς» στὸ youtube, ὅπου εἶναι ἀναρτημένο τὸ βίντεο. Θὰ κατανοήσει τὴν κρισιμότητα ἑνὸς θέματος, ποὺ ἐνῶ τώρα παραμένει στὰ «ψιλὰ» τῶν Μ.Μ.Ε., ἡ ἐξέλιξή του θὰ εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴν καθημερινότητά μας. Oἱ δύο εἰσηγητές, Παῦλος Δερμενάκης ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δρόμος τῆς Ἀριστερᾶς» καὶ Γιῶργος-Νεκτάριος Παναγιωτίδης ἀπὸ τὴ «Χριστιανική», συνεισέφεραν ἄγνωστα στὸ πλατὺ κοινὸ στοιχεῖα γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ «Συμφώνου», ὅσο καὶ γιὰ τὴ λογικὴ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, τῆς ὁποίας τὸ «Σ.Σ.Α.» ἀποτελεῖ «τερατογένεση».
Ἐμεῖς ἔχουμε ἐξαρχῆς ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή μας στὸ οἰκοδόμημα τῆς Ε.Ο.Κ. καὶ στὴ σημερινή του μετάλλαξη τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης». Ὅμως, ἀκόμα καὶ πολλοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι ὑπάρχουν περιθώρια ἀλλαγῆς στὰ πλαίσια τοῦ οἰκοδομήματος αὐτοῦ στὴν κατεύθυνση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, συμφωνοῦν ὅτι τὸ αἴτημα γιὰ πλήρη κατάργηση τοῦ «Συμφώνου» πρέπει νὰ ἀποτελέσει πρώτη προτεραιότητα.
Οἱ δημοσιονομικοὶ κανόνες ποὺ θέτει τὸ «Σύμφωνο Σταθερότητας» εἶναι ἡ βάση τῆς καταθλιπτικῆς πολιτικῆς τῆς λιτότητας ποὺ «βουλιάζει» μιὰ σειρὰ ἀπὸ χῶρες-μέλη τῆς Εὐρωζώνης καὶ συμβάλλει στὴ σώρευση πλούτου σὲ ἄλλες, τὴ Γερμανία καὶ τοὺς δορυφόρους της. Καὶ πάλι, ὄχι ὑπὲρ τῶν λαῶν, ἀλλὰ πρὸς ὄφελος τῆς οἰκονομικῆς Ὀλιγαρχίας, τὰ συμφέροντα τῆς ὁποίας ὑπηρετοῦν οἱ λεγόμενοι «εὐρωπαϊκοὶ» μηχανισμοὶ καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα.

Τὁ «Σύμφωνο Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης» (ΣΣΑ) θεσπίστηκε στὸ πλαίσιο τῆς τρίτης φάσης τῆς Οἰκονομικῆς καὶ Νομισματικῆς Ἕνωσης (ΟΝΕ). Ἀρχικὸς πυρήνας του εἶναι ἕνα ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου (ποὺ ἐγκρίθηκε τὸ 1997) καὶ δύο κανονισμοὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς 7ης Ἰουλίου 1997 ποὺ προσδιορίζουν τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες (ὁ ἕνας γιὰ τὴν ἐπίβλεψη τῶν δημοσιονομικῶν θέσεων καὶ τοῦ συντονισμοῦ τῶν οἰκονομικῶν πολιτικῶν καὶ ὁ ἄλλος γιὰ τὴν διαδικασίας στὴν περίπτωση τῶν φερόμενων ὡς ὑπερβολικῶν ἐλλειμμάτων).
Ὁ πρωτογενὴς «ζουρλομαδύας» κρίθηκε ἀνεπαρκὴς καὶ ἐνισχύθηκε περαιτέρω μὲ ὀκτὼ κανονισμοὺς καὶ μιὰ διεθνῆ συνθήκη, τὸ λεγόμενο «δημοσιονομικὸ σύμφωνο» τοῦ 2012 ποὺ θεσπίζει ἀκόμα πιὸ αὐστηρὲς δημοσιονομικὲς διατάξεις ἀπὸ τὸ ΣΣΑ.
Ὅλο αὐτὸ τὸ πλαίσιο εἶναι ἡ βάση τοῦ μηχανισμοῦ συντονισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς τῆς Ε.Ε. Ἡ ἐκταμίευση τῶν λεγόμενων «εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων» καὶ ἰδίως ὅσων προέλθουν ἀπὸ τὸ «Ταμεῖο Ἀνάκαμψης» εἶναι τὸ ὅπλο τῆς Κομισιὸν γιὰ νὰ ἐπιβάλει ἐκβιαστικὰ τὶς κατ’ εὐφημισμὸν «μεταρρυθμίσεις» τῶν οἰκονομιῶν γιὰ τὴ συμμόρφωση στοὺς «κανόνες». «Ἀνάπτυξη» ὄχι σύμφωνα μὲ τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς κάθε ἐθνικῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ μὲ τὶς προτεραιότητες τῶν ἰσχυρῶν τῆς Ε.Ε., ποὺ προορίζουν τοὺς πιὸ ἀνίσχυρους γιὰ προνομιακὲς ἀγορὲς τῶν προϊόντων τους.
Ἡ ἐπαναφορὰ σὲ ἰσχὺ τοῦ «Συμφώνου Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης» θὰ ἐπαναφέρει ὅλους τοὺς δημοσιονομικοὺς περιορισμοὺς ποὺ κάνουν τὴν οἰκονομία νὰ ἀσφυκτιᾶ καὶ ὁδηγοῦν στὴ καταλήστευση τῆς δημόσιας καὶ ἰδιωτικῆς περιουσίας. Ἡ Ἑλλάδα ἐπιβαρύνεται ἐπιπλέον καὶ μὲ εἰδικὲς μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις, ὅπως τὴν ὑποχρέωση νὰ διατηρεῖ πλεονάσματα, ἀντὶ τοῦ ἐλαχίστου ἐλλείματος ποὺ προβλέπει τὸ «Σ.Σ.Α.» γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους.
Ἤδη, γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ δημοσιονομικοὶ κανόνες, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ξεπουλήσει σὲ ἰδιῶτες πολύτιμες ὑποδομὲς ποὺ δημιουργήθηκαν μὲ τὸ ὑστέρημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, σιδηρόδρομοι… Καὶ ἕπεται συνέχεια, ἂν τὸ πλαίσιο ποὺ ἔχει ἀνασταλεῖ λόγω τοῦ κορωναϊοῦ ἰσχύσει ξανὰ ἀπὸ τὸ 2023, μὲ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει κρατικό.
Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς πολίτες, οἱ περικοπὲς ποὺ θὰ ἀπαιτοῦνται κάθε χρόνο γιὰ νὰ ἐφαρμόζονται οἱ «κανόνες», θὰ πλήττουν ὅλο καὶ εὐρύτερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ, τὰ ὁποῖα θὰ ὁδηγοῦνται στὴν ἐξαθλίωση καὶ στὴ φτώχεια. Ἡ κατάργηση τῆς προστασίας τῆς πρώτης κατοικίας εἶναι μόνον ἡ ἀρχή.
Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ἐλληνικὸ χρέος ἔχει φτάσει στὸ 200% περίπου τοῦ ΑΕΠ, ἀκόμα καὶ ἂν τὸ ἀποδεκτὸ ὅριο τοῦ δημόσιου χρέους ἀνέβει ἀπὸ τὸ 60% στὸ 100% ποὺ προτείνει ὁ ESM, ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει, νὰ ἀποπληρώνει κάθε χρόνο σημαντικὸ μέρος τοῦ δημόσιου χρέους βάσει τοῦ ΣΣΑ καὶ τῶν συνδεόμενων μὲ αὐτὸ μνημονιακῶν ὑπερπλεονασμέτων.
Ὁ κ. Μητσοτάκης, δήλωσε στὴ συνέντευξή του τῆς Διεθνοῦς Ἔκθεσης Θεσσαλονίκης τὸν περασμένο Σεπτέμβριο ὅτι «τὸ Σύμφωνο Σταθερότητας θὰ ἀλλάξει καὶ ὅτι δὲν μποροῦμε πιὰ νὰ εἴμαστε δεσμευμένοι ἀπὸ σκληροὺς ἀνελαστικοὺς στόχους τοὺς ὁποίους τελικὰ λίγες χῶρες μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν καὶ ποὺ δημιουργοῦν συνθῆκες αὐτοτροφοδοτούμενων κρίσεων.», πιεζόμενος νὰ ἀπαντήσει γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μεγάλου προβλήματος ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα μὲ τὴν ἐπαναφορά του τὸ 2023 καὶ τῶν «δυσάρεστων προσαρμογῶν» ποὺ θὰ ἀπαιτηθοῦν.
Δήλωσε μάλιστα πεπεισμένος ὅτι παρὰ τὴν ἐκφρασμένη ἀντίθεση καὶ τοῦ ἑπόμενου Γερμανοῦ καγκελαρίου Σὸλτς στὴ χαλάρωση τῶν δημοσιονομικῶν κανόνων, θὰ ὑπάρξει συμφωνία, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ «πρόγραμμα ἀνάκαμψης», σίγουρος ὅτι «καὶ ἡ Γερμανία δὲν θὰ εἶναι ὅσο δραματικὴ ἦταν στὸ παρελθόν.» Ὅσο σίγουρος ἦταν ὁ κ. Τσίπρας τὸ 2015 ὅτι οἱ «ἑταῖροι» θὰ ὑποχωροῦσαν… Κι ἂς θεωροῦν κάποιοι ὅπως ὁ νεοδημοκράτης ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Νικήτας Κακλαμάνης τὸν προαλειφόμενο ὡς νέο ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας κ. Λίντνερ πιὸ σκληρὸ κι ἀπὸ τὸν Σόιμπλε.
Ἡ ὁλοσχερὴς κατάργηση τοῦ «συμφώνου σταθερότητας» πρέπει νὰ τεθεῖ ὡς πρώτης προτεραιότητας πολιτικὸ αἴτημα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διαγραφὴ τοῦ ἐπαχθοῦς καὶ ἐπονείδιστου τμήματος του χρέους. Δὲν ἀρκεῖ ἁπλῆ μεταρρύθμιση, ἡ ὁποία θὰ εἶναι τὸ πρόσχημα γιὰ τὴ διαιώνιση αὐτοῦ τοῦ ἐπαχθοῦς, ὅσο καὶ ἀποτυχημένου πλαισίου.
Στὴν ἐκδήλωση τῆς «Χ» τονίστηκε ὅτι πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ εὐρύτερο κίνημα στὴν κατεύθυνση αὐτὴ ὅσο εἶναι καιρός, προτοῦ, Δημόσιο καὶ πολίτες, γίνουμε ἐντελῶς ξένοι στὸν τόπο μας. Οἱ «δυσάρεστες προσαρμογές» ποὺ θὰ φέρει μαζί του τὸ «Σύμφωνο Σταθερότητας καὶ Ἀνάπτυξης» ἐὰν ἐπανέλθει, εἶναι ὑπόθεση του καθενὸς καὶ τῆς καθεμιᾶς μας καὶ θὰ μποροῦν νὰ πλήξουν –καὶ ἐκπλήξουν δυσάρεστα- ὁποιαδήποτε κατηγορία πολιτῶν.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>