ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Σύνοδος γιὰ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια» πραγματοποιήθηκε στὸ Βερολίνο τὴν περασμένη Δευτέρα, μὲ συμμετοχὴ τῶν κυβερνήσεων τῆς Γερμανίας, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Σερβίας Κροατίας, Σλοβενίας, Ἀλβανίας, Βοσνίας-Ἐρζε­γοβίνης, Μαυροβουνίου, Σκοπίων καὶ ἐκπροσώπων τῆς σερβικῆς ἐπαρχίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ποὺ αὐτοανα­κηρύχθηκε ἀνεξάρτητη.

Βασικὸς στόχος ἦταν ἡ ἐξεύρεση συμβιβασμοῦ μεταξὺ Σερβίας καὶ Κοσ­σοβάρων, ἀφοῦ ἡ Σερβία δὲν ἀναγνω­ρίζει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς ἐπαρχίας.

Στὸ μεταξύ, γιὰ «ἀνευθυνότητα» κατηγορεῖ τὴν Ε.Ε. ὁ Γερμανὸς χρι­στιανοδημοκράτης πολιτικός, εἰδικὸς σὲ θέματα Βαλκανίων, Μίχαελ Μπραντ, λόγω τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὴν ἐνταταλ­μένη γιὰ ἐξωτερικὰ θέματα τῆς Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι νὰ συζητήσει τὴν προτεινόμενη άνταλλαγὴ ἐδαφῶν μεταξὺ Σερβίας καὶ Κοσσυφοπεδίου.

«Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐντεταλμένη γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. Μο­γκερίνι κάνει λόγο γιὰ ἀλλαγὴ συνό­ρων, εἶναι ἕνα παιχνίδι με τη φωτιά… Ὅποιος δὲν ἀντιδρᾶ στὶς ἀλλαγὲς συνόρων, θὰ εἶναι συνυπεύθυνος σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρξει νέος θερμὸς πόλεμος στα Βαλκάνια», δήλωσε σὲ συνέντευξή του στὸ ραδιόφωνο rbb- Inforadio, διερωτώμενος, σὲ περίπτωση ἐφαρμογῆς μιᾶς τέτοιας πολιτικῆς, ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ συνενωθοῦν μὲ τὸ ἀλβα­νόφωνο τμῆμα τῶν Σκοπίων.

Πρὸς τὸ παρόν, τὴ θέση αὐτὴ υἱο­θετεῖ καὶ ἡ κα Μέρκελ.

Ὅμως, τὸ 1991, ἡ Γερμανία τοῦ Χέλ­μουτ Κόλ, μὲ τὸν «ἀέρα» τῆς γερμα­νικῆς ἑνοποίησης, κατάφερε νὰ σύρει τὴν τότε Ε.Ο.Κ. στὴν ἀναγνώριση τῆς Σλοβενίας καὶ τῆς Κροατίας, ἐγαινιά­ζοντας τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβί­ας μὲ τὶς τραγικὲς συνέπειες ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε σήμερα..

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι φέρνει τὴν εἰρήνη, μὲ τὴν πολιτικὴ τῶν «ἀναγνωρίσεων» τῶν ὀντοτή­των τῆς πρώην Γιουγκοσλα­βίας, φέρει τὴν κύρια εὐθύνη γιὰ τὸν ἐμφύλιο σπαραγμὸ ποὺ ἀκολούθησε.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀνάλο­γες θὰ εἶναι οἱ συνέπειες καὶ νέων χαράξεων σὲ σχέση μὲ τὰ ὑφιστάμενα σύνορα καὶ νέων ἀναθεωρητισμῶν, ποὺ μποροῦν νὰ φτάσουν ἕως ἐμᾶς.

Ἡ Ἑλλάδα, ἀποδυναμωμένη καὶ στὸ περιθώριο τῶν ἐξελί­ξεων, παρακολουθεῖ ἁπλῶς τοὺς νέους ἐρασιτεχνισμοὺς τῶν εὐρωκρατῶν, ἐνῶ εἶναι φανερὸ ὅτι:

Ἡ Γερμανία πρωτευόντως μὲ τὴ Γαλλία νὰ ἀκολουθεῖ, ἐπείγεται γιὰ τὴν ἑδραίωση καὶ óλοκλήρωση τῆς ἐπικυριαρχί­ας της στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια. Ἤδη, Ἑλλάδα καὶ Βουλγαρία εἶναι ἀποικίες της. Μένουν νὰ ἐνταχθοῦν στὴ γερμανο­κρατούμενη Ε.Ε. τὰ Δυτικὰ Βαλκάνια, ἀφοῦ ὅμως ἐπιλύ­σουν τὶς μεταξύ τους διαφορές, σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὰ ἰμπεριαλιστικὰ σχέδια τῶν ἐπικυριάρχων. Ἤδη, μὲ τὸν κατακερματισμὸ τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας σὲ πολλὰ ἀδύ­ναμα κρατίδια, μὲ κυβερνήσεις σὲ μεγάλο βαθμὸ συνδεόμενες καὶ ἐξαρτημένες ὄχι μόνον ἀπὸ τὴ διεθνῆ Ὀλιγαρχία, ἀλλὰ καὶ -κάποιες φορὲς- τὸ κοινὸ ἔγκλημα, ἡ προεργασία ἔχει ὁλοκληρωθεῖ.

Μὲ τὴν παραπάνω «λογικὴ» φτάσαμε στὴν «ἱστορικῆς σημασίας» Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, μὲ βάση τὴν ὁποία Ἀθήνα καὶ Σκόπια ἔγιναν «σύμ­μαχοι» στὸ ΝΑΤΟ καὶ προα­λείφονται γιὰ «συν-εταῖροι» στὴν Ε.Ε.. Πρᾶγμα ποὺ ση­μαίνει βάση τῶν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ γιὰ τὰ γεωπολιτικὰ καὶ ἰμπερι­αλιστικά τους σχέδια καὶ ἀπὸ οἰκονομικὴ ἄποψη «κολλῆγοι» τῆς Γερμανίας.

Ἂν ἡ Μέρκελ μοιἀζει νὰ δι­αφοροποιεῖται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ τὶς ἐπικίνδυνες τοποθε­τήσεις Μογκερίνι, πρέπει νὰ συνυπολογιστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γερμανικὴ ἰθύνουσα τάξη ἔχει ἀποδειχθεῖ ἰδιαίτερα ἀδί­στακτη τὸν τελευταῖο αἰώνα, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ οἰκονομικά της συμφέροντα.

Τὴν περίοδο αὐτή, κατὰ τὴν ὁποία συμπληρώνονται εἴκοσι χρόνια ἀπὸ τοὺς βάρ­βαρους νατοϊκοὺς βομβαρ­δισμοὺς στὴ Σερβία μὲ τοὺς ἑκατοντάδες νεκρούς, ἂς ἔχουμε τὸ νοῦ μας.

Γ.Ζ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>