«Μόλις ἀναστήθηκε ὁ Ἰησοῦς τὸ πρωῒ τῆς πρώτῃς μετὰ τὸ Σάββατο ἡμέρας, φανερώθηκε πρῶτα στὴ Μαρίᾳ τὴ Μαγδαληνή, ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχε ἐκβάλει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη πορεύθηκε καὶ ἀνάγγειλε στοὺς κοντινούς του ἀνθρώπους, ποὺ πενθοῦσαν καὶ ἔκλαιγαν». (Ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἐωθινὸ Εὐαγγέλιο κατὰ Μάρκον ιστ’ 9-10)


• Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔγινε μαθήτρια τοῦ Χριστοῦ ὕστερα ἀπὸ θαυματουργικὴ θεραπεία της. Τὸν ἀκολουθοῦσε μὲ τοὺς μαθητὲς καὶ βρέθηκε μπροστὰ στὶς πιὸ δύσκολες στιγμές. Κατὰ τὴ Σταύρωση, ἀλλὰ καὶ μετά, ὅταν ὡς μυροφόρος μὲ ἄλλες γυναῖκες θέλησε νὰ ραντίσει τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ μύρα καὶ ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους μάρτυρες τῆς Ἀνάστασης.
• Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο σὲ πολλὲς χῶρες καὶ ἀποβίωσε στὴν Ἔφεσο, κοντὰ στὸν ἅγιο Ἰωάννη. Ἐμφανίζεται μάλιστα νὰ πρωτοστατεῖ ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης σὲ καταγγελία γιὰ κακοδικία εἰς βάρος τῶν ὑπαιτίων τῆς Σταύρωσης τοῦ Ἰησοῦ.
• Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν τὸν σημαντικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιζαν οἱ γυναῖκες, τόσο ὡς μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ, ὅσο καὶ στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὸν δυναμισμὸ καὶ τὸ θᾶρρος τῆς Μαρίας.
• Ὁ Ἰούλιος ποὺ βαίνει πρὸς τὸ τέλος του, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν τιμὴ σὲ γυναῖκες ποὺ μαρτύρησαν ὑπὲρ πίστεως, ἀψηφώντας πατρικὴ καὶ κρατικὴ ἐξουσία, ἀποστομώνοντας ακὶ ρεζιλεύοντας τοὺς «πνευματικοὺς ταγοὺς» τοῦ κρατοῦντος παγανισμοῦ.
• Τὰ προχριστιανικὰ κυρίαρχα «ἔθη» εἰς βάρος τῶν γυναικῶν συνέβαλαν στὴ μεταγενέστερη ὑποβάθμιση τῆς θέσης τους στὴν Έκκλησία. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι  στὴ Δύση κυριάρχησαν διάφορες κακοδοξίες σὲ σχέση μὲ τὴ Μαρία Μαγδαληνή. Εἴτε στὴν κατεύθυνση τῆς ἀπαξίωσής της μὲ τὴν ταύτισή της μὲ πόρνη, εἴτε μὲ τὴν ἀνάδειξή της σὲ δῆθεν σύζυγο τοῦ Ἰησοῦ. Μιὰ λογικὴ ποὺ δείχνει ὅτι ἡ γυναίκα εἴτε ἀπαξιώνεται, εἴτε γιὰ νὰ λάβει ἀξία πρέπει νὰ περιβληθεῖ κάποιας μορφῆς ἐξουσία.
• Ἡ ὀρθόδοξη λογικὴ θέλει τὴ γυναίκα νὰ ἔχει ἀπὸ μόνη της ἀξία ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
• Καλὸ εἶναι καὶ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ νὰ λάβει τὴν τιμὴ ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν πολύτιμη συμβολή της στὰ πρῶτα βήματα τοῦ Χριστιανισμοῦ.

“Χριστιανική 22.7.2021. Ἀπὸ τὴ στήλη “Τα τοῦ Καίσαρος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>