«Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι.» Ἀπὸ τὸ σημερινὸ* ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. (Κολοσσαεῖς δ’2-5).
• Ἡ μετάφραση τοῦ πιὸ πάνω χωρίου ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Νίκο Ψαρουδάκη: «Νὰ φέρεστε μὲ σοφία στοὺς ἀπέξω
ἀξιοποιώντας τὸ χρόνο σας. Ἡ κουβέντα σας νἆναι ὄμορφη, ἀρτυμένη καὶ νὰ δίδετε τὶς πρέπουσες ἀπαντήσεις στὸν καθένα».
• Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μέσα ἀπὸ τὸ φυλακή, κατευθύνει τὰ μέλη τῆς πρώτης χριστιανικῆς κοινότητας τῶν Κολοσσῶν, σημαντικῆς πόλης τῆς Φρυγίας τὸν καιρὸ τῆς ρωμαιοκρατίας.

•Τὸ ἀπόσπασμα εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιρο γιὰ τὴ σημερινή μας πορεία. Πολλὲς φορὲς ξεχνᾶμε ὅτι γιὰ νὰ μεταδοθεῖ ἡ χριστιανικὴ ἀλήθεια, πρέπει ὁ λόγος νὰ εἶναι ἑλκυστικὸς καὶ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς σύγχρoνες ἀνάγκες.
• Ἡ ἀλαζονεία ποὺ καλλιεργεῖ τὸ αἴσθημα ὅτι κατέχουμε τὴν ἀλήθεια, προκαλεῖ τὴν ἔλλειψη σύνεσης καὶ τὴν ἀποξένωση τοῦ χριστιανικοῦ λόγου ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς «ἀπέξω», στοὺς ὁποίους καὶ ἀπευθύνεται.
• Καὶ μάλιστα «ἑνὶ ἑκάστῳ», μὲ σεβασμὸ στὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ καθενός.
• Μὲ «κουβέντα ὄμορφη», ὅπως μεταφράζει ὁ Νίκος Ψαρουδάκης.
• Μιὰ ἔκφανση τῆς πολλαπλῆς ἀλλοίωσης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ συστημικὴ θεολογία
εἶναι τὸ «διαζύγιο» καὶ ἡ καχυποψία ἀπέναντι στὴν ὀμορφιά.
• Χαρακτηριστικὸς εἶναι ὁ ἑρμνευτικὸς «ἀστερίσκος» τοῦ Παναγιώτη Τρεμπέλα, καθὼς ἀποδίδει τὴν ἀποστολικὴ περικοπή: «Ὁ λόγος σας ἂς εἶναι πάντοτε χαριτωμένος, ἀρτυμένος μὲ τὸ ἁλάτι τῆς φρονήσεως, ὥστε να εἶναι μὲν εὐχάριστος, ἀλλ’ ὄχι καὶ βρωμερός».
• Στὴν προκειμένη περίπτωση τίθεται τὸ ἐρώτημα: Γιατὶ εἰδικὰ ὁ χαριτωμένος καὶ εὐχάριστος λόγος κινδυνεύει νὰ εἶναι
«βρωμερός»; Δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ συμβεῖ μὲ ἕναν λόγο ἄσχημο καὶ ἀπωθητικό; Πρὸς τὶ λοιπὸν ἡ «προειδοποίηση», ἡ ὁποία ἀπουσιάζει παντελῶς ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ κείμενο;
• Ἡ ἀσχημία ἔχει χρησιμέψει κατὰ καιροὺς καὶ ὡς ἄλλοθι τῶν ὑποκριτῶν, «ποὺ παραμορφώνουνε τὰ πρόσωπά τους γιὰ νὰ φανοῦνε στοὺς ἀνθρώπους ὅτι νηστεύουνε», ὅπως μεταφράζει ὁ Νίκος Ψαρουδάκης τὸν στίχο 16 τοῦ 6ου κεφαλαίου τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου.
«Ἡ ὀμρφιὰ θὰ σώσει τὸν κόσμο», μᾶς θυμίζει ὁ Φιόντορ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκι, μὲ τὸ στόμα τοῦ ἥρωά του
πρίγκηπα Μίσκιν στὸ μυθιστόρημά του «Ὁ ἠλίθιος».

*”Χριστιανική” 10.11.2022. Ἀπὸ τῆ στήλη “Τὰ τοῦ Καίσαρος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>