60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ – ΛΟΝΔΙΝΟΥ

-Ἀποκαλυπτικὰ δημοσιεύματα τῆς «Χ» μὲ ἄγνω­στες πτυχὲς τοῦ Κυπριακοῦ, ὅταν ἐκτυλίσσονταν τὰ γεγονότα
-Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν Κύπρο καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Κυπριακοῦ Έλληνισμοῦ
-Ἔκκληση γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ στὴ βάση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.
Παραγγελίες: Τηλ.: 210 3806863
Τιμή: 1 εὐρώ

ISBN: 978-618-83818-1-0

«Ο Κομμουνισμός είναι μαρξιστικός ή χριστιανικός; Από το συμφέρον στην αγάπη»

«Τίθεται τὸ ἐρώτη­μα ὡς πρὸς τὸ ποιὰ ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ἀγά­πης καὶ τῆς δικαιοσύ­νης, ποὺ προβάλλει ὁ Χριστιανισμὸς καὶ τοῦ κοινοῦ ταξικοῦ συμφέ­ροντος, ποὺ προβάλλει καὶ στὸ ὁποῖο στηρί­ζεται ὁ Μαρξισμός καὶ ἄλλες κοσμικὲς ἰδεο­λογίες.»

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Μάης τοῦ ’68, ἡ εἴσο­δος τῆς κατειλημμένης Σορβόνης. Στὸ βάθος γραμμένο τὸ σύνθημα «Χριστὸς ὁ μόνος ἐπα­ναστάτης” (Christ seul révolution-naire). Φω­τογραφία: Ἀνρὶ Καρτιὲ Μπρεσόν.
Τιμή: 3 εὐρώ

ISBN: 978-618-83818-0-3