Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ομάδα περίπου πενήντα Ισραηλινών ριζοσπαστών, εισέβαλε στην πύλη και την περίφραξη και βεβήλωσε το παρεκκλήσι του Πατριαρχείου στον λόφο της Σιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι εισβολείς απείλησαν επίσης τον φύλακα των εγκαταστάσεων που έχει διοριστεί από το Πατριαρχείο λέγοντας «ξέρουμε πού μένεις και θα σε σκοτώσουμε».

«Αυτού του είδους η παραβίαση, ο εκφοβισμός και η απειλή έχουν λάβει χώρα επανειλημμένα σε αυτό το παρεκκλήσι, παραβιάζοντας την αγιότητά του και τη συνεχιζόμενη μαρτυρία της χριστιανικής παρουσίας εκεί από την εποχή του Μυστικού Δείπνου και την ημέρα της Πεντηκοστής», αναφέρει το Πατριαρχείο στην ανακοίνωσή του, εκφράζοντας παράλληλα έντονη διαμαρτυρία για αυτή την συμπεριφορά.

Γλιτώνοντας τον σκληρό εκφοβισμό και την οργή των ριζοσπαστών, ο φρουρός κατάφερε να καλέσει την αστυνομία που ήρθε και επενέβη για να αποκαταστήσει την τάξη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων έχει ως εξής:

«Εἰς λίαν πρωϊνήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 24ης Μαΐου / 6ης Ιουνίου 2022, ὁμάς πεντήκοντα περίπου Ἰσραηλινῶν ἐξτρεμιστῶν ἀγνώστου προελεύσεως, διέρρηξε τήν πύλην καί τό κιγκλίδωμα καί εἰσῆλθε βιαίως εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν λόφον τῆς Ἁγίας Σιών.

Οἱ ἐξτρεμισταί αὐτοί εἰσῆλθον εἰς τό παρεκκλήσιον, ἐβεβήλωσαν τό ἐσωτερικόν αὐτοῦ καί ἐπίσης ἠπείλησαν τόν φύλακα αὐτοῦ καί τῶν πέριξ ἐγκαταστάσεων, τόν ὁποῖον ἔχει διoρίσει τό Πατριαρχεῖον, λέγοντες «γνωρίζομεν ποῦ διαμένεις καί ἡμεῖς θά σέ ἐξουδετερώσωμεν».

Διαρρήξεις τοῦ εἴδους αὐτοῦ, ἐκφοβισμοί καί ἀπειλαί ἔχουν λάβει χώραν ἐπανειλημμένως εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτό εἰς βάρος τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ καί τῆς ἀδιακόπου μαρτυρίας τῆς χριστιανικῆς παρουσίας ἐκεῖ ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ  Μυστικοῦ Δείπνου καί τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς.

Διαφυγών τόν σκληρόν ἐκφοβισμόν καί τήν ὀργήν τῶν ἐξτρεμιστῶν ὁ φύλαξ, κατώρθωσε νά καλέσῃ τήν Ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία ἦλθε καί ἐπενέβη, διά νά ἀποκαταστήσῃ τήν τάξιν.

Τό Πατριαρχεῖον διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν συμπεριφοράν καί θά ἐλέγξῃ ὅλας τάς δυνατότητας πρός τήν ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης διά τά δικαιώματα καί τό προσωπικόν αὐτοῦ.Ἡ καταγγελία εἰς τήν Ἀστυνομίαν κατετέθη ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ὁ ὁποῖος ἐζήτησεν ἀπό τήν Ἀστυνομίαν νά πράξῃ πᾶν ὅ,τι δύναται πρός εὕρεσιν τῶν βανδαλιστῶν καί ἀπονομήν τῆς δικαιοσύνης, χάριν τῆς εἰρήνης τῶν Χριστιανῶν, ἐν ὄψει μάλιστα καί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς καί τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Το προσκύνημα

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου: «Ἐπί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ καί τό ὑπερῷον, εἰς τό ὁποῖον ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν Μυστικόν Δεῖπνον καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπεφοίτησεν εἰς τούς Ἁγίους μαθητάς καί Ἀποστόλους. Ἐνταῦθα εὑρίσκετο καί ἡ οἰκία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, εἰς τήν ὁποίαν καί ἐκοιμήθη ἡ Θεοτόκος καί ἐκ τῆς ὁποίας οἱ Ἀπόστολοι ἤνεγκαν τό σκήνωμα αὐτῆς καί ἐνεταφίασαν «Γεθσημανῇ τό χωρίον».

Ἐπί τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου τούτου εὑρίσκεται ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Πατριαρχείου, ἑορτάζων τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κτισθείς ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Παρασκευοφύλακος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου Γερασίμου μεταξύ τῶν ἐτῶν 1905-1911, ὁμοῦ μετά καλλιπρεποῦς κτιρίου, εἰς τό ὁποῖον στεγάζεται ἀπό τοῦ 1970 ἡ Πατριαρχική Σχολή, εἰς τήν ὁποίαν προπαιδεύονται ἱεροσπουδασταί μέλλοντες νά ἐνταχθοῦν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα».

Πηγή φωτό: Εκκλησία Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>