• “Μὲ τόση χαμηλὴ φωνὴ σὰν νὰ μίλαγε στὸν ἑαυτό του, μᾶς ἀνάγγειλε τὴν πτώση τῆς Θεσσαλονίκης”

  • Ἡ θυσία τοῦ Δημήτρη Ἴτσιου

Ὀγδόντα χρόνια κλείνουν ἀπὸ τὴν ἐπίθεση τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Γιουγκοσλαβίας, στὶς 6 Ἀπριλίου 1941. Ἡ φιλοναζιστικὴ κυβέρνηση τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀνατράπηκε στὶς 27 Μαρτίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναπτερωθοῦν οἱ ἐλπίδες τῶν Ἑλλήνων ὅτι μὲ τὴ βοήθεια τῆς Μ. Βρετανίας θὰ ἀντιμετώπιζαν καὶ τὴν ἐπικείμενη γερμανική ἐπίθεση. Ὁ Ἀμερικανὸς Πρόεδρος Ροῦζβελτ εἶχε περάσει τὸ νόμο “περὶ ἐκμισθώσεως καὶ δανεισμοῦ” (Lend and lease) μὲ τὸν ὁποῖο καὶ ἡ Ἑλλάδα μποροῦσε νὰ προμηθευτεῖ στρατιωτικὸ ὑλικὸ καὶ νὰ καλύψει τὶς ἐλλείψεις της. Οἱ ἐλπίδες ἀνατράπηκαν, γιατὶ ὁ λεγόμενος “κεραυνοβόλος πόλεμος” τῶν Γερμανῶν προκάλεσε τὴν κατάρρευση τῆς γιουγκοσλαβικῆς ἄμυνας, τὴν παράκαμψη τῶν ὀχυρῶν τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς μεθορίου καὶ τὴν κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴ “Βέρμαχτ” στὶς 9 Ἀπριλίου.    
Details