ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΕΡΒΟΥ

Ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ εἶναι μελέ­τη τοῦ γερμανικοῦ ἱδρύματος CEP*, σὲ σχέση μὲ τὴν ἐξέλιξη τῶν οἰκονομιῶν ὀκτὼ χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἀπὸ τὴν ἔνταξή τους στὸ σύστημα τοῦ εὐρὼ μέχρι τὸ 2017. Μὲ ἀφρομὴ τὰ εἴκοσι χρόνια τοῦ εὐρὼ, ποὺ συμπληρώνο­νται ἐφέτος, οἱ μελετητὲς θέλουν νὰ ἀναδείξουν ποιοὶ εἶναι οἱ κερδισμένοι καὶ ποιοι οἱ χαμένοι.

Μὲ «σημεῖο 0» τὴν κατάσταση τὸ 1999, ὅταν καθιερώθηκε τὸ σύστημα εὐρώ, «ἰσολογίζουν» πόσα «κέρδισε» καὶ πόσα «ἔχασε» κάθε χώρα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα. Στὰ «κέρδη» προστίθενται οἱ ἄνω τοῦ 1999 ἐτήσιες ἐπιδόσεις τῆς οἰκονομίας καὶ στὶς «ζημίες» καταλο­γίζονται οἱ ἀντίστοιχες κάτω τοῦ 1999 ἐτήσιες ἐπιδόσεις, ὅπως φαίνεται στὸν συγκεντρωτικὸ πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ

Ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ὀλλανδία εἶναι οἱ μεγάλοι κερδισμένοι, ἀφοῦ κατὰ μέσον ὅρο, φαίνεται ὅτι ὁ κάθε πολίτης τῶν χωρῶν αὐτῶν ἔχει γίνει πλουσιώτερος κατὰ εἴκοσι καὶ πλέον χιλιάδες εὐρώ, σὲ σχέση μὲ τὴν «πρὸ εὐρὼ» ἐποχή. Ἀντίστοιχα, ἡ κάθε χώρα αὔξησε τὸ ἀκαθάριστο ἐθνικὸ προϊόν της, σὲ ἀπόλυτους ἀριθμούς: Ἡ Γερμανία κατὰ 1,8 τρισεκατομμύρια εὐρὼ περίπου καὶ ἡ Ὀλλανδία κατὰ 346 δισεκατομμύρια. Τὸ κατά κεφαλὴν εἰσόδημα δείχνει τὸ ἐπίπεδο ζωῆς τῶν πολιτῶν, ἐνῶ τὸ Α.Ε.Π. τὸ μέγεθος τῆς οἰκονομίας. Ὁ πίνακας θὰ ἦταν πιὸ πλήρης, ἂν φαινόταν καὶ ἡ ποσοστιαία ἐξέλιξη.

Ὅμως, πόσο παραπλανητικὴ μπο­ρεῖ νὰ εἶναι ἡ «μπακαλικὴ λογιστικὴ» σὲ σχέση μὲ τὴν καθημερινότητα τῶν λαῶν, προκύπτει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὡς «κερδισμένη» ἐμφανίζεται καὶ ἡ Ἑλλάδα, ἔστω καὶ ὁριακά.

Ἡ άνώμαλη πορεία τῆς Xώρας μας στὸ εὐρὼ φαίνεται ἀπὸ τὸν πίνακα 2, ὅπου ἐμφανίζεται ἡ ἐξέλιξη τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος κάθε χρόνο, ἀπὸ τὸ 2001, μὲ τὸ 0 νὰ ἀποτυπώνει τὴν πρὸ τοῦ εὐρὼ κατάσταση. Διακρίνεται ἡ «φούσκα» τῶν ἐτῶν 2001-2008, ἡ ψευδαίσθηση τῆς «ἰσχυρῆς Ἑλλάδας» τοῦ Κώστα Σημίτη, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ πανάκριβο «πάρτυ» τῶν Ὀλυμπι­ακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004 καὶ ἡ ἀπότο­μη «βουτιὰ», ποὺ ἀκολούθησε καὶ θὰ ἐξακολουθεῖ ἐπὶ δεκαετίες, μὲ τὴ Xώρα ὑποθηκευμένη. Δύσκολα θὰ μᾶς «συγ­χωρεθεῖ» τὸ γεγονὸς ὅτι ἔστω καὶ γιὰ ἕνα διάστημα, «βγάλαμε» ἀπὸ τὸ εὐρώ, ἀκόμα καὶ ἂν ἡ δική μας ἐπίπλαστη εὐμάρεια ἦταν δικό τους κέρδος.

Τὸ ἐνδιαφέρον, τῆς μελέτης αὐτῆς βρίσκεται στὸν πίνακα 2, ὅπου ἀπει­κονίζεται ἡ ἐξέλιξη τοῦ κατὰ κεφαλὴν ΑΕΠ στὴν Ἑλλάδα τοῦ εὐρώ (μπλὲ γραμμὴ πιὸ σκούρα στὴ δική μας ἀσπρόμαυρη ἔκδοση), μὲ τὴν ἐξέλι­ξη, ὅπως αὐτὴ θὰ ἦταν, ἐὰν ἡ Xώρα δὲν εἶχε ἐνταχθεῖ στὸ εὐρώ (πορτο­καλὶ γραμμὴ πιὸ ἀνοικτὴ γκρίζα  στὴν ἀσπρόμαυρη ἐκδοχή).

Σύμφωνα μὲ τοὺς μελετητές, ἀντὶ γιὰ τὰ «σκαμπανεβάσματα», θὰ εἴχαμε μία ἤπια ἀνάπτυξη, ὄχι στὸ ἐπίπεδο τῆς «φούσκας» 2001-2008, ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, ποὺ θὰ ἦταν σήμερα ἀνώτερη σὲ σχέση μὲ αὐτὴ, τὴν ὁποία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΛΑΔΑ

Ὅμως, ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὰ πράγματα ἀπὸ πανευρωπαϊκὴ σκοπιά, τὰ σοβαρότερα συμπερά­σματα ποὺ ἀναδεινύονται, εἶναι τὰ ἄγνωστα στὴ δική μας κοινὴ γνώμη δεδομένα τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰταλίας, 2ης καὶ 3ης ἀντί­στοιχα σὲ μέγεθος οἰκονομιῶν τῆς Εὐρωζώνης.

Ἀπὸ τὸν συγκεντρωτικὸ πίνακα 1 προκύπτει ὅτι ἀπὸ τὴν ἔνταξη στὸ εὐρὼ καὶ μετά, τὸ ΑΕΠ τῆς καθεμιᾶς συρρικνώθηκε κατὰ

τὰ τεράστια ποσὰ τῶν 3,5 τρισεκα­τομμυρίων εὐρὼ γιὰ τὴ Γαλλία καὶ 4,3 γιὰ τὴν Ἰταλία. Ὁ κάθε Γάλλος πολίτης μετρᾶ ζημία εἰκοσαετίας 66.000 περίπου εὐρὼ καὶ 73.000 ὁ Ἰταλός.

Ἂν δοῦμε καὶ τὸν ἀναλυτικὸ πίνακα ἐξέλιξης τοῦ ἀνὰ κάτοικο ΑΕΠ τῆς κάθε χώρας, πίνακες 3 καὶ 4, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν ἔνταξή τους στὸ εὐρὼ καὶ ἐπὶ εἰκοσαετία «δὲν σήκωσαν κε­φάλι», ἀφοῦ εἶναι συνεχῶς

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΓΑΛΛΙΑ

«ὑπὸ τὸ μηδὲν» οἱ ἐπιδόσεις τους, ἀπὸ τὸ 1999 καὶ μετά. Στοὺς πίνακες αὐτοὺς ἀποτυπώνεται ἡ μεθοδευ­μένη καὶ σταδιακὴ ἀφαίμαξη τῶν λαῶν αὐτῶν. Ἡ ἀντίδραση ἔχει ἤδη ἐκδηλωθεῖ, μὲ τὴν ἀνατροπὴ στὸ πολιτικὸ σύστημα στὴν Ἰτα­λία καὶ τὶς συνεχεῖς διαδηλώσεις τῶν «κίτρινων γιλέκων» στὴ Γαλ­λία. Οἱ ἐξελίξεις στὶς χῶρες αὐτὲς οὔτε περιστασιακὲς εἶναι, οὔτε προσωρινές. Ἀποτυπώνουν ἀδι­κίες καὶ στρεβλώσεις δεκαετιῶν.

Ἡ πρωτοφανὴς ἀστυνομικὴ βία κατὰ τῶν κίτρινων γιλέκων ἔχει καταγγελθεῖ καὶ στὸ ἐπίπεδο τοῦ ΟΗΕ καὶ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Ἀκόμα καὶ ἀστυνομικοὶ στὸ Πα­ρίσι καταγγέλλουν ὅτι λαμβάνουν διαταγὲς παράνομες, ἰδίως γιὰ προληπτικὲς συλλήψεις διαδη­λωτῶν, ὅπως ἄλλωστε γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καταγγέλε­ται στὴν ἱστοσελίδα Mediapart (14.3.2019). Σύμφωνα μὲ τὸ δη­μοσίευμα, ἀστυνομικοὶ φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους, ἐπικαλούμενοι πρόνοια τοῦ γαλλικοῦ δημοσιο­ϋπαλληλικοῦ κώδικα, ποὺ θεωρεῖ ὑπαίτιους τοὺς ὑφισταμένους ποὺ παρανομοῦν, ἀκόμα καὶ ἐφόσον ἐνεργοῦν μὲ διαταγὴ τῶν προϊ­σταμένων τους.

Καὶ στὶς χῶρες αὐτές, ἂν δὲν εἶχε εἰσαχθεῖ τὸ εὐρώ, ἡ ἐξέλιξη τοῦ ΑΕΠ θὰ ἦταν ἀνοδική, ὅπως δέχονται οἱ μελετητὲς στοὺς ἀντί­στοιχους πίνακες.

Βέβαια, οἱ μελετητὲς δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ ἀναδείξουν τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργεῖ τὸ κοινὸ νόμισμα, ἀλλὰ νὰ ἐμφανί­σουν «προβληματικοὺς» ὅσους δὲν

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΙΤΑΛΙΑ

συμμορφώνονται μὲ «μεταρ­ρυθμίσεις» στὴ λειτουργία του ὡς ὑπέρτατου σκοποῦ τῶν πάσης φύσεως συναλλαγῶν.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ὅτι τὸ ἐθνικὸ νόμισμα εἶναι μέσο καὶ ὄχι (αὐτο)σκοπός.

Ἤδη, τὸ ἄκρως ἀρνητικὸ «ἰσο­ζύγιο» τῆς ἐποχῆς εὐρὼ γιὰ τὴ 2η καὶ 3η οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, τὸ ὁποῖο μὲ κάθε τρόπο συγκά­λυπταν τὰ συστημικὰ ΜΜΕ καὶ τὸ κυρίαρχο πολιτικὸ σύστημα, ἔχει γίνει αἰσθητὸ στὶς κοινωνίες τῶν δύο χωρῶν, ποὺ ὄχι μόνο γίνονται φτωχότερες, ἀλλὰ τὸ συρρικνούμενο ΑΕΠ κατανέμεται μὲ τρόπο ὅλο καὶ πιὸ ἄδικο, εἰς ὄφελος τῆς ἐγχώριας καὶ διεθνοῦς Ὀλιγαρχίας.

Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ μπορεῖ σὲ χρό­νο πολὺ σύντομο, νὰ προκαλέσει ριζικὲς ἀνατροπὲς καὶ «σεισμικὲς δονήσεις».

Οἱ λαοὶ δὲν ἀνέχονται ἄλλο τὸν «ζουρλομανδύα» τῆς νεοφιλελεύ­θερης λιτότητας, ἡ ὁποία ἐπιβάλ­λεται μέσω τοῦ συστήματος εὐρώ.

*C.E.P. (Centrum für Europäische Politik /Centre for European Policy/Κέντρο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πολιτική): Ὁμάδα προβληματισμοῦ («think tank») τοῦ γερμανικοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ ἱδρύματος «Stiftung Ordnungspolitik». Ἑνὸς βασικοῦ ἐκφραστῆ τῆς κρατούσας γερμανικῆς ἐκδοχῆς τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ («ordoliberalism»), σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ κράτος ἔχει αὐξημένο ἐπο­πτικὸ ρόλο στὴν κατεύθυνση τῆς άποτελεσματικῆς λειτουργίας τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς». (Σχολὴ Φράιμπουργκ). Τὸ C.E.P. παρακολουθεῖ τὶς ἀσκούμενες πολιτικὲς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ συντάσσει προτάσεις καὶ μελέτες.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ:
Ο κάθε πίνακας έχει δύο διαγράμματα.
Στο πάνω διάγραμμα γίνεται σύγκριση της εξέλιξης του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. της χώρας από το 1999 έως το 2017 (μπλε γραμμή) με την εικαζόμενη εξέλιξη σε περίπτωση που η χώρα ήταν εκτός ευρώ (πορτοκαλί γραμμή).
Στο κάτω διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με σημείο αναφοράς 0 την κατάσταση του ΑΕΠ στην κάθε χώρα το 1999.

Τὸ σύνθημα στὴ φωτογραφία: “Σβῆσε τὴν τηλεόρασή σου καὶ φόρα τὸ γιλέκο σου”

τοῦ Κώστα Καμαριάρη

Πρόσφατα, μιὰ κυριακάτικη ἐφημερίδα στὸ κύριο ἄρθρο της ἔγραφε ὅτι «Ὅλα πᾶνε καλά, χειρότερα δὲν μποροῦσαν νὰ πᾶνε» καὶ παρουσίαζε στατιστικὲς γιὰ τὸ 85% τῶν Ἑλλήνων,ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποταμιεύσει, καὶ τὸ 60% τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ὁριακὰ
καλύπτουν τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὶς ἀνάγκες τους.
Μέσα σ’ αὐτὴν τὴν «αἰσιόδοξη» προοπτικὴ ἡ Χώρα μας βγῆκε στὶς Ἀγορὲς καὶ κάλυψε ἕνα νέο δεκαετὲς ὁμόλογο μὲ ἐπιτυχία. Ὁ Τσακαλώτος,περιχαρὴς ποὺ δανειζόμαστε πάλι μὲ ἄγρια ἐπιτόκια, ὅπως αὐτὰ ποὺ μᾶς πῆγαν στὴν κρίση, ὑπερηφανεύεται
ὡσὰν καπιταλιστὴς νεοφιλελεύθερος, ἐνῶ ἡ Ν.Δ. κάνει τὴν πάπια.Βέβαια, ὁ Τσακαλώτος πρόλαβε νὰ ὁμιλήσει εἰς τὴν Δράμα, ὅπου τὸ
δρᾶμα προσαγωγῶν πολιτῶν, ἐπειδὴ κρατοῦσαν ἑλληνικὲς σημαῖες μιὰ ὥρα πρὶν τὴν ἐκδήλωση, συναγωνίζεται τὸ δρᾶμα τῶν ἀστυνομικῶν, ποὺ δὲν ἀντιμετώπισαν «ὅπως ἔπρεπε» τὶς ἐκδηλώσεις «λατρείας» καὶ τώρα ἴσως νὰ ἀποταχθοῦν! Παρὰ ταῦτα, ὁ ἐν λόγω Ὑπουργός, ἀντὶ να διανυκτερεύσει στὴν δραματικὴ Δράμα, ἔφυγε πρὸς Καβάλαγιὰ νὰ μείνει ἐπὶ διήμερον στὸ πεντάστερο Ἰμαρέτ, μὲ τὰ spa καὶ τὰ χαμάμ, μὴ χρειαζόμενος ἐκεῖ δραμαμίνες.

Τὴν ἴδια παράδοξη εὐαρέσκεια πρὸς τρόπους καὶ τόπους Ὀθωμανικῆς κατοχῆς (τὸ Ἰμαρὲτ σχετίζεται μὲ τὸν Καρὰ Ἀλῆ καὶ τὸν Ἰμπραὴμ πασᾶ, σφαγέα τῆς Πελοποννήσου καὶ τοῦ Μεσολογγίου κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821), παρουσιάζει κατὰ τὸ protothema.gr ἡ πρόταση τοῦ Alexis στὸν Ἐρντογὰν, ὅταν βρέθηκαν στὴν Ἄγκυρα, νὰ εἶναι ἡ Τουρκία τὸ 2021 ἡ τιμώμενη χώρα στὴ Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης. Ἔτσι γιορτάζει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὰ 200 χρόνια τῆς Ἐπανάστασης!
Διόλου παράξενο λοιπόν, ποὺ ὁ μέγας ἀρχιτέκτων τῆς Συμφωνίας τῶν «Λιμνῶν» Κοτζιᾶς, μετὰ τὸ Σκοπιανὸ ἀνακάλυψε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει ΑΟΖ καὶ πρέπει νὰ λάβει μέρος στὶς ἐμπορικὲς ἐξελίξεις, δηλαδὴ δικά τους τὰ δικάτους καὶ τὰ δικά μας ἄδικά μας!
Οὐ μὴν καὶ ὁ Κ. Μητσοτάκης πρὶν γίνει Πρωθυπουργὸς (καὶ τὰ βρεῖ μὲ τὸν Ταγίπ;) βοήθησε στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος μὲ τὰ Σκόπια, ὅπως δήλωσε ὁ εὐρωπαῖος ἐπίτροπος Γ. Χὰν ποὺ ἦταν στὶς Πρέσπες. Τὰ ἴδια καὶ ὁ ἀρχηγος τῶν Φιλελευθέρων τῆς Γερμανίας Κρ. Λίντνερ, ποὺ τοῦ πιστώνει ποσοστὸ ἐπιτυχίας γιὰ τὴ Συμφωνία!
Ἂν θέλαμε νὰ παραλογιστοῦμε -συγγνώμη διαλογιστοῦμε- καὶ ἄλλο, θὰ ἀπορούσαμε γιὰ τὴ φιλοοθωμανικὴ τάση τῶν Συριζαίων, ποὺ ἀσύνειδα ὁδήγησε τὸν Φανούριο-Φώτιο Κουβέλη νὰ ὁμιλήσει στὴν πάλαι ποτὲ τῶν Ὀθωμανῶν ἱερὰ πόλη τῆς Βαλκανικῆς, τὰ Γιανιτσά! Ἐκεῖ, βεβαίως, οἱ διαμαρτυρόμενοι καθολικῶς ἐντόπιοι, πρὶν κἂν βγοῦν στοὺς δρόμους καὶ χαλάσουν τὸ κλῖμα, προληπτικῶς προσήχθησαν ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ 1964 καὶ 1-1-4 στὸ οἰκεῖο άστυνομικὸ τμῆμα καὶ εὐτυχῶς,ἀντὶ «πιέσεων καὶ συστάσεων» ποὺ
ἐδέχοντο οἱ Κεντροαριστεροὶ (τῆςπλατειᾶς ἀπεύθυνσης) καὶ ΕΔΑΐτες  τοῦ ἀνενδότου, ἐδέχθησαν κέρασμα μπουγάτσας! Ἰδοὺ ἡ συντελεσθεῖσα πρόοδος μετὰ πεντηκονταετίαν!
Ἡ ἀντιστροφὴ τῶν ρόλων (ὁ ἀριστερὸς Συριζοχωροφύλαξ κυνηγᾶ δεξιὸ διαμαρτυρόμενο, καθολικῶς ὀρθόδοξο), παράγει καὶ ἄλλα παράδοξα, ὅπως τὴν παρεμπόδιση ἀπὸ τὰ ὄργανα τάξεως νὰ ἀνεγερθεῖ σταυρὸς ἐπὶ γηλόφου εἰς ΛέσβοΜυτιλήνην, ἢ, βεβαίως, βεβαίως, τὴν «διαπόμπευσιν» τοῦ καταδικασθέντος ἀνηθίκου παιδεραστοῦ -πρώην βουλευτοῦ τῆς Ν.Δ. καὶ συμβούλου τοῦ Κυριάκου ἀπὸ τοὺς ἠθικοτάτους, ἀδεκάστους, ἀμιάντους συριζοκυβερνητικούς, οἵτινες ἀναμορφώνουν τοὺς Νόμους καὶ Συντάγματα ἐπὶ τὸ ἠθικώτερον μὲ τὰ περὶ γονέων Α, Β, Γ, ὁμοφύλων ζευγαριῶν, σωματικῶν αὐτοδιαθέσεων, σεξοποικιλότητος (Gay parade), καταργήσεως ἄρθρων φιλεκκλησιαστικῶν καὶ δὲ συμμαζεύεται.
Καὶ πέραν τούτων, οἱ μολότοφ πέφτουν σύννεφο μετὰ ξυλοδαρμῶν, πότε στὴ Θεσσαλονίκη (στὸ Α.Π.Θ. καὶ στὸ τουρκικὸ Προξενεῖο), ἢ στὸ τμῆμα Ἀστυνομίας Βεΐκου, ἀλλὰ καὶ σὲ κολυμβητήρια ἀπὸ «ὀπαδοὺς» ἢ σὲ συγκρούσεις χουλιγκάνων Ἰωνικοπροοδευτικῶν, τρομάρα μας. Κερασάκι στὴν τούρτα ἡ «σύγκρουσις γιγάντων» Κούγια-Λαζόπουλου στὸ, προσέξατε ὄνομα, «Ἀθηνῶν arena». Στὴν ἀρένα αὐτή, οἱ μονομάχοι ἐξακόντισαν λόγους εἰρήνης, φιλίας καὶ ἀγάπης πρὸς τέρψιν τοῦ φιλοθεάμονος κοινοῦ, ἀφοῦ ὁ Ρέμος καὶ ἡ Βανδῆ εἶχαν διάλειμμα!
Κι ἐνῶ ἡ ΑΕΛ (Λάρισα, ὁμὰς τοῦ Κούγια), παλεύει νὰ σωθεῖ στὸ ποδοσφαιρικὸ πρωτάθλημα, τὸ σκάνδαλο στημένου ἀγώνα ΟΦΗ-Αἰγινιακοῦ ἴσως λύσει τὸ πρόβλημα ποιοὶ θὰ ὑποβιβαστοῦν, ἀφοῦ ἡ κρητικὴ ὁμάδα φαίνεται θὰ τιμωρηθεῖ, ὥστε νὰ γλιτώσει πάλι καὶ ὁ Λεβαδειακὸς, ὅπως πάντα. Ἂν καὶ βέβαια, κανένα ἄλλο μὰτς δὲν εἶναι «στημένο» καὶ γι’ αὐτὸ τὰ παιχνίδια τοῦ ἑλληνικοῦ πρωταθλήματος σπάνια μπαίνουν στὸ «στοίχημα»!
Μέσα σὲ ὅλα αὐτά, οἱ σεισμοὶ στὴ Ζάκυνθο, οἱ πλημμύρες στὴ Χαλκίδα ἀπὸ τὸς βροχές, ἡ διάλυση λόγω βροχῶν γεφυρῶν, δένδρων, χωραφιῶν, δρόμων στὸ νομὸ Χανίων, μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὅλα βαίνουν καλῶς. Τὸ πιὸ σπουδαῖο θὰ εἶναι ἡ πληρωμὴ ΕΝΦΙΑ ἀπὸ σεισμοπαθεῖς, πλημμυροπαθεῖς καὶ ἀγρότες, τῶν ὁποίων οἱ χείμαρροι ἐξαφάνισαν τὰ χωράφια!
Ἐνῶ στὴ Χώρα μας ὁδηγούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, οἱ φίλοι μας (καὶ ἰδίως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) Ἀμερικανοὶ περιμένουν ἕνα τεράστιο παγόβουνο μεγέθους νομοῦ Ἀττικῆς νὰ ἀποκοπεῖ ἀπὸ τοὺς παγετῶνες καὶ νὰ ἐπισκεφθεῖ στὴν Νέαν Ὑόρκην!
Στὴν παράταιρη αὐτή, καρναβαλικὴ πραγματικότητα, ποὺ συναγωνίζεται τὴν πλέον καλπάζουσα φαντασία, ὁ γίγας τῆς πολιτικῆς ζωῆς μας Λεβέντης ἐκστομίζει πρόβλεψιν περὶ διενεργείας βουλευτικῶν ἐκλογῶν τὴν εἰκοστὴν πρώτην τοῦ Ἀπρἰλη!
Ἐὰν αὐτὴ ἡ πρόρρησις ἐπαληθευθεῖ, τότε τί ἄλλο μένει νὰ ἰδοῦμε ὡς ἐχέφρονες εἰς τὴν χώραν τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας;

 

 

Έχει γίνει γνωστό ότι στην Βενεζουέλα, μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που βρήκε το δρόμο της προς μια ιδιαίτερη μορφή δημοκρατικού Σοσιαλισμού με ευρύτατη επιρροή από τον ρωμαιοκαθολικό Χριστιανισμό, σύμφωνα με το επίσημο «πιστεύω» του κυβερνώντος κόμματος PVDSA, επικρατεί κρίση περίπου τον τελευταίο μήνα. Διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις πραγματοποιούνται από φιλοκυβερνητικές και αντικυβερνητικές ομάδες.
Οι συντηρητικοί πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου Μαδούρο τον κατηγορούν για «αυταρχισμό, διαφθορά και ανικανότητα» έως και νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, μαζί με κυβερνητικούς αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο πρόεδρος Νικόλας Μαδούρο κέρδισε πρόσφατα – στις 20 Μαΐου 2018 – τις Προεδρικές Εκλογές και η νέα θητεία του προβλεπόταν νομικά να είναι εξαετής. Ο ίδιος βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα του, εφόσον το πετρέλαιο, στην εθνικοποίηση του οποίου βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό η οικονομική και κοινωνική άνθιση των ετών της διακυβέρνησης του Τσάβεζ, δεν μπορεί να έχει τα έσοδα που είχε παλαιότερα, λόγω (τεχνητής) πτώσης της τιμής του των τελευταίων χρόνων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο δεξιών πεποιθήσεων επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης και κύριος πολιτικός αντίπαλός του, Χουάν Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε (μεταβατικός) πρόεδρος.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ τον αναγνώρισε στις 23/01, με τον Μαδούρο να απαντά με διακοπή των διπλωματικών σχέσεων και εντολή αποχώρησης των αμερικανών διπλωματών, ενώ άλλες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία τήρησαν αποστάσεις, μιλώντας πάντως για το πιο κατάλληλο μεταβατικό πρόσωπο σε προοπτική Εκλογών.
Ως Κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας, θεωρούμε απαράδεκτη την αυτόκλητη εμπλοκή μιας οποιαδήποτε χώρας στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας. Είναι παλαιότατη η πρακτική των χωρών της Δύσης και με έμφαση στους νεοσυντηρητικούς του Μπους του νεώτερου να προσπαθούν να υποσκάψουν την σοσιαλιστική αλλαγή στη γείτονα χώρα τους, που πραγματοποιήθηκε πάντως με δημοκρατικά μέσα και που εξεδίωξε τις πολυεθνικές εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων, οι οποίες νέμονταν τον ορυκτό πλούτο της χώρας αυτής (ExxonMobil, Chevron).
Προβάλλεται το επιχείρημα ότι ο Πρόεδρος Μαδούρο δεν διαθέτει πολιτική νομιμοποίηση, διότι κατά τις προεδρικές Εκλογές απείχε η Αντιπολίτευση. Πράγματι, τον ψήφισε περίπου το 30% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Πολύ μικρότερο ποσοστό υπερψήφισε τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν και τους βουλευτές του της προεδρικής πλειοψηφίας. Μήπως πρέπει η διεθνής κοινότητα, με τη λογική αυτή να επιβάλει την παραίτησή του, όπως ζητούν τα «κίτρινα γιλέκα» ;
Κανείς δεν ασχολείται με περιπτώσεις όπως του σαουδαραβικού απολυταρχικού καθεστώτος και του Ταγίπ Ερντογάν, που κάνει Εκλογές με φυλακισμένο τον ηγέτη κοινοβουλευτικού κόμματος. Ως συνήθως, δυο μέτρα και δυο σταθμά.
Επιπλέον, είναι δεδομένο ότι η χώρα είναι διαιρεμένη και ότι ο Μαδούρο έχει αποξενωθεί από πολλούς που στήριζαν προηγουμένως τον Τσάβες και ότι δεν είναι άμοιρος ευθυνών για την κρίση που περνά η χώρα του. Όμως, τυχόν επανάληψη των εκλογικών διαδικασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται απο την έννομη τάξη της Βενεζουέλας, ενώ επιτηρητές της Ε.Ε., όπως αυτοί που προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, δεν μπορούν παρά να έχουν συμβουλευτικό ρόλο τρίτου και παρατηρητή των διαδικασιών.
Θεωρούμε ειδικότερα απαράδεκτη την υπόνοια έστω στρατιωτικής επέμβασης, μετά το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Λιβύη και πόσες άλλες χώρες, όπου και έκνομα εισήλθαν οι εν λόγω Δυνάμεις και είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για τους εντόπιους πληθυσμούς, με την ανάδειξη ειδικά του σαλαφιστικού και ριζοσπαστικού Ισλάμ σε κυρίαρχο παίκτη.
Γραφείο Τύπου της Χ.Δ

ΠΑΡΑΤΑΙΡΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Ὅλα ἀνάποδα

Κυκλοφορεῖ μὲ τὸν παραπάνω τίτλο τὸ νέο φύλλο τῆς 7ης Μαρτίου 2019 της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ», στὸ κύριο ἄρθρο τοῦ Κώστα Καμαριάρη, ὅπου τονίζεται, μεταξὺ ἄλλων:
«… Πρόσφατα, μιὰ κυριακάτικη ἐφημερίδα στὸ κύριο ἄρθρο της ἔγραφε ὅτι «Ὅλα πᾶνε καλά, χειρότερα δὲν μποροῦσαν νὰ πᾶνε» καὶ παρουσίαζε στατιστικὲς γιὰ τὸ 85% τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποταμιεύσει, καὶ τὸ 60% τῶν συμπολιτῶν μας, ποὺ ὁριακὰ καλύπτουν τὶς ὑποχρεώσεις καὶ τὶς ἀνάγκες τους.
Μέσα σ’ αὐτὴν τὴν «αἰσιόδοξη» προοπτικὴ ἡ Χώρα μας βγῆκε στὶς Ἀγορὲς καὶ κάλυψε ἕνα νέο δεκαετὲς ὁμόλογο μὲ ἐπιτυχία. Ὁ Τσακαλώτος, περιχαρὴς ποὺ δανειζόμαστε πάλι μὲ ἄγρια ἐπιτόκια, ὅπως αὐτὰ ποὺ μᾶς πῆγαν στὴν κρίση, ὑπερηφανεύεται ὡσὰν καπιταλιστὴς νεοφιλελεύθερος, ἐνῶ ἡ Ν.Δ. κάνει τὴν πάπια.»
Ολόκληρο το άρθρο εδώ
Γραφτείτε συνδρομητές:

http://www.xristianiki.gr/sundromes-eisphores.html

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΑΡΗΣ: ΠΑΡΆΤΑΙΡΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
Ὅλα ἀνάποδα
ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Κοινότητες και Δημοκρατία
Βασίλης Σπυρόπουλος: Ο άνθρωπος στην υπηρεσία του συστήματος
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σαν σήμερα (μόνιμη στήλη)
Κέφι και χορός στη συνεστίαση της «Χ»
Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΔΗΣ: Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑ Θεοκρατία ή Δημοκρατία;
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απαράδεκτη η επέμβαση στα εσωτερικά της Βενεζουέλας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ: Τα του Καίσαρος (Μόνιμη στήλη)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η ΕΙΡΗΝΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΔΕΝ
Θ. ΚΟΙΝΩΝΟΣ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αντίσταση και φωτισμός των πολιτών για μία Ευρώπη της Δικαιοσύνης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ: Ταξικές διεκδικήσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και προσωπική αγάπη
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ: «Η θρησκεία μας καταδικάζει κάθε απόπειρα διακρίσεων»
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT- Τα Μνημόνια προκάλεσαν μεγαλύτερη συρρίκνωση του πληθυσμού από τη μαζική μετανάστευση του ’60
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Από την θυσία του Αυξεντίου στον κίνδυνο Τουρκοποίησης
ΑΠΟ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗ: Κάθε πρόσωπο εν ζωή είναι απόλυτο ως εικόνα του Θεού και απαραβίαστο
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ «Σάββας Αγουρίδης: Επιστημονική μαρτυρία, εκκλησιαστική και κοινωνική διακονία»
Θ. ΚΟΙΝΩΝΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Οικογένεια, κοινότητες και διάσωση του Έθνους
27 ΜΑΡΤΊΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μνήμη Ευαγόρα Παλληκαρίδη
π. Χρήστου Χριστοδούλου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Ένας ανιδιοτελής, πιστός και συνεπής αγωνιστής
ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ: Η Ναταλία, η Ταβιθά και η Ορθόδοξη Πίστη
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ, ΗΡΩΪΔΑ – ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πρότυπο ζωής σε δύσκολους καιρούς
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ Η Βαλκανική σκακιέρα (Βιβλιοπαρουσίαση)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: Βιβλιοπαρουσίαση (Μόνιμη στήλη)
ΣΤΟΘΕΑΤΡΟΕΚΣΤΑΝ EL CHE (Ο Τσε) του Βασίλη Κυριάκου
ΦΙΛΑΛΗΘΕΙΕΣ(Μόνιμη στήλη): 16 δισ. το 2000

«Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο μου «Λαίδη Ἐουρόπα καὶ παιδιά (Lady Europa and Children)». Θὰ ἐκτεθεῖ στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο μαζὶ μὲ πολλὰ ἄλλα σκίτσα σχετικὰ μὲ τὴν Εὐρώπη, εἰκονογράφων παιδικῶν βιβλίων, στὸ διάστημα 20 Ἀπριλίου-10 Μαΐου.» Ἔτσι ὑπομνηματίζει στὴν ἱστοσελίδα της ἡ Πόλυ Ντάνμπαρ, μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ γνωστὲς εἰκονογράφους παιδικῶν βιβλίων στὴ Μεγάλη Βρετανία, τὴν κάτω εἰκόνα εἰκόνα. Ἔργο τοῦ 2018.
• «Ἡ μητέρα μας ἡ Εὐρώπη (Notre mère l’ Εurope)». Ἡ ἐπιγραφὴ στὴν στοργικὴ κλώσσα τῆς πάνω εἰκόνας, σὲ γαλλικὴ πασχαλινὴ κάρτα τοῦ 1942. Διακρίνεται ἡ ἔνδειξη «Εὐρωπαϊκὴ Γαλλία» στὴν ταχυδρομικὴ σφραγίδα, δίπλα στὸ γραμματόσημο μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Στρατάρχη Πεταίν.
• Κι ἐνῶ στὸ κάτω σκίτσο ἡ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς ἀρχόντισσα ποὺ περιμαζεύει τὰ παιδιὰ-ἔθνη/κράτη στὰ φουστάνια της, στὸ πάνω σκίτσο, ἡ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς κλώσσα ποὺ περιμαζεύει τὰ κλωσσόπουλά της στὰ φτερά της.
• Ἡ προσωποποίηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰδεολογήματος ὡς προστατευτικῆς φιγούρας εἶναι κοινὸ σημεῖο καὶ τῶν δύο ἀπεικονίσεων.
• Καὶ στὶς δύο, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἰδεατὴ «Εὐρώπη» ἀπεικονίζεται ὡς παιδικὴ ἀταξία καὶ ἐπιπολαιότητα, ἀφοῦ τὰ ἐθνικὰ κράτη εἶναι ἀνήλικα παιδιὰ/κλωσσόπουλα, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν μόνα.
• Κοινὸς τόπος καὶ τὸ ἄλλο αὐταπόδεικτο ψεῦδος, ὅτι ὅλα τὰ «παιδάκια» εἶναι ἰσότιμα. Τόσο τὸ κλωσσόπουλο – ναζιστικὴ Γερμανία τοῦ 3ου Ράιχ, ὅσο καὶ τὸ παιδάκι-σημερινὴ Γερμανία.
• Τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο εἶναι τὸ «ἄτακτο παιδὶ» καὶ στὶς δύο περιπτώσεις. Τὸ 1942, ὅταν ἐπέμενε, ἐκεῖνο μόνο στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, νὰ ἀψηφᾶ τὴ χιτλερικὴ ἐπικυριαρχία καὶ σήμερα, ποὺ κάνει τὴν ἀρχὴ καὶ ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴ γερμανοκρατούμενη «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση» μὲ τὸ Brexit.
• Γεννημένη τὸ 1980, ἡ κα Ντάνμπαρ ἐκπροσωπεῖ μιὰ νέα βρετανικὴ γενιά, καθ’ ὅλα καλοπροαίρετη, ἀλλὰ ἀμνήμονα καὶ δέσμια τοῦ ὀργανωμένου ψεύδους, τῆς συστηματικῆς ἐξωραϊστικῆς προπαγάνδας ποὺ περιβάλλει τὴν «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση».
• Μιᾶς γενιᾶς ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀγνοεῖ ὅτι ὁ οἰκονομικὸς Νεοφιλελευθερισμός, κατοχυρωμένος ὡς κυρίαρχη ἰδεολογία στὶς λεγόμενες «Εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες», εἶναι φραγμὸς σὲ κάθε σχέδιο ἀποκατάστασης τῶν ἀδικιῶν ποὺ ἔχει προκαλέσει ὁ Θατσερισμός.
• Τὴν ἀντίφαση αὐτὴ βιώνουν ἰδίως οἱ «φιλοευρωπαϊστὲς», ποὺ περιβάλλουν τὸν ἡγέτη τοῦ Κόμματος τῶν Ἐργατικῶν Τζέρεμι Κόρμπιν, ποὺ δὲν καταλαβαίνουν ὅτι τὸ Brexit εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ πρόγραμμά του.
• Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς Σκοτσέζους Ἐθνικιστές, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ θατσερικὲς πολιτικὲς, ποὺ ἀποβιομηχάνισαν καὶ ὑποβάθμισαν τὴ Σκοτία, εἶναι παρόμοιες μὲ αὐτὲς ποὺ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιβάλλει.
• Κι ὅμως, ὑπάρχουν παραμύθια ποὺ λένε καὶ κάποιες ἀλήθειες, μὲ πρωταγωνιστὲς παιδιά: Ὅπως τὸ παλιὸ γερμανικὸ παραμύθι τῶν ἀδελφῶν Γκρὶμ «Χάνσελ καὶ Γκρέτελ». Ἡ σημερινὴ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση», πιὸ πολὺ ταιριάζει μὲ τὴ μάγισσα ποὺ παγίδεψε τὰ δύο παιδιά, χρησιμοποιώντας γιὰ δόλωμα τὸ καμωμένο ἀπὸ ζαχαρωτὰ σπιτάκι, τὸ ἰσχυρὸ νόμισμα ἐν προκειμένω. Ἡ ὁποία στὴ συνέχεια φυλάκισε τὰ παιδιά. Στὸ ἕνα φόρτωσε τὶς βαριὲς δουλειὲς τοῦ σπιτιοῦ καὶ τὸ ἄλλο τὸ πάχαινε γιὰ νὰ τὸ φάει, ὅπως καληώρα, ἡ μεθόδευση τοῦ ὑπερδανεισμοῦ καὶ τῆς ὑπερχρέωσης, μὲ συνέπεια τὴν ἐκποίηση τῆς Χώρας κοψοχρονιά.
• Τὸ ἠθικὸ δίδαγμα, εἶναι ὅτι τὰ παιδιὰ ἀμέσως κατάλαβαν τὸ αὐτονόητο: πὼς ἡ δραπέτευση ἦταν προϋπόθεση τῆς ἐπιβίωσής τους. Μιᾶς ἱστορίας πολὺ πιὸ παλιᾶς ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Γκρίμ, μὲ ρίζες σὲ παλιοὺς θρύλους εὐρύτατα διαδεδομένους σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, πολὺ πιὸ ἀληθινὴ ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ψεῦδος καὶ τὸ «κουτόχορτο» τοῦ «Εὐρωπαϊσμοῦ».
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Ἀπὸ τὴ στήλη ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ 7.3.2019

Ποιὰ συμπεριφορὰ εἶναι ἡ πρέπουσα; Νὰ φερθοῦν ὑπεύθυνα καὶ νὰ λάβουν ἀποφάσεις ὡς ἐνήλικες γιὰ νὰ σωθοῦν, ἢ νὰ ὑποταχθοῦν στὴ “μοίρα” τους, ὡς ἄτομα ἄβουλα καὶ ἐξαρτημένα;
Γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας δίνει τὴ δύναμη στὸν ἄνθρωπο ποὺ πιστεύει καὶ ἐλπίζει, νὰ ἐπιτύχει, ὅσες κι ἂν εἶναι οἱ δυσκολίες´

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἔγινε στὶς 3 Μαρτίου, τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀποκριᾶς, ἡ συνεστίαση τῆς “Χριστιανικῆς” στὴν ταβέρνα “Ἀμπελόφυλλο”. Οἱ συνδρομητὲς καὶ φίλοι τῆς “Χ” ποὺ προσῆλθαν, ἀποζημιωθηκαν μὲ τὸ παραπάνω ἀπὸ τὸ φιλόξενο καὶ γιορταστικὸ κλίμα. Χαιρέτισε ὁ διευθυντὴς τῆς “Χ” Κωνσταντίνος Μπλάθρας.