«ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν,

 καὶ ἐῤῥύσω αὐτούς· πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν,

ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν» (Ψαλμός 21ος)

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ Κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις». Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς σύμπας, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, τιμᾶ τὴν Ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.

Παρὰ τὶς δύσκολες συνθῆκες καὶ τοὺς ὑγειονομικοὺς περιορισμούς, καλούμαστε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι νὰ προσευχηθοῦμε στὴν Κυρία Θεοτόκο, Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ Γένους μας, νὰ τὴν εὐχαριστήσουμε γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς σωτηρίας, τὴν ὁποία δι’ Αὐτῆς μας χαρίζει ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καὶ τὴν εὐόδωση τοῦ ἐθνικοῦ Ἀγῶνος. Ταυτόχρονα καλούμαστε νὰ Τὴν παρακαλέσουμε, ὥστε νὰ πρεσβεύει στὸν Υἱό Της, προκειμένου γρήγορα ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ δεινά της πανδημίας, ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

Σήμερα εἶναι ἡμέρα Μνήμης, Τιμῆς καὶ Ἐλπίδος. Μνήμης Ἁγίων, Νεομαρτύρων, Ἐθνομαρτύρων, Ἡρώων, Ἀγωνιστῶν, Δασκάλων τοῦ Γένους, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ποὺ ἔδωσαν τὰ πάντα γιὰ τὴν Πατρίδα.

Θυμόμαστε ἐκείνους ποὺ προετοίμασαν τὸ ἔδαφος. Ἐκείνους ποὺ διεφύλαξαν τὴν Πίστη, τὴν γλῶσσα καὶ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση. Ἐκείνους ποὺ καλλιέργησαν τὸ ἀγωνιστικὸ ἦθος. Ἐκείνους ποὺ διατήρησαν τὴν ἄσβεστη φλόγα τῆς ἐλπίδας. Θυμόμαστε τὰ λόγια του Ἁγίου καὶ Ἐθναποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος δίδασκε ὅτι θὰ ἔλθει τὸ ποθούμενον (ἡ ἀπελευθέρωση), ἀρκεῖ νὰ κρατήσουμε τὴν Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ παιδεία.

Τιμοῦμε τοὺς Ἀγῶνες τῶν πολλῶν προεπαναστατικῶν κινημάτων. Τοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες ποὺ ἔπεσαν στοὺς ἀγῶνες τῶν 400 ἐτῶν γιὰ τὴν Νότιο Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τῶν 500 ἐτῶν γιὰ τὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Τιμοῦμε τὴν σεμνότητα καὶ τὴν μαχητικότητα τῶν μελῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, οἱ ὁποῖοι ξεκίνησαν τὸ τόλμημά τους ἀνήμερά του Σταυροῦ στὶς 14 Σεπτεμβρίου 1814 καὶ ὀργάνωσαν τὴν Ἐθνεγερσία μὲ μυστικότητα καὶ μὲ εὐφυΐα, παρὰ τὸ ἀρνητικὸ διεθνὲς περιβάλλον. Τιμοῦμε ὅλους ἐκείνους ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους στὶς μάχες, στὶς πολιορκίες, στὶς ναυμαχίες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Τιμοῦμε τὰ θύματα τῶν Ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν σφαγῶν στὴν Νάουσα, στὴν Χῖο, στὴν Κύπρο, στὶς Κυδωνίες, στὸ Μεσολόγγι καὶ ἁπανταχοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐλπίζουμε καὶ ὁραματιζόμαστε. Ἐλπίζουμε νὰ παραμείνει ἡ Ἑλλάδα ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε καταπίεση καὶ ἀπειλή, στηριζόμενη στὴν Ἁγία Πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ στὶς δημοκρατικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες. Ἐπιθυμοῦμε τὴν εἰρηνικὴ συμβίωση μὲ ὅλους τους λαοὺς τῆς γῆς, ἀλλὰ δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ ἀπεμπολήσουμε τὰ ἐθνικά μας δίκαια. Ὅσα ἀποκτήθηκαν μὲ αἷμα ἀπὸ τοὺς προγόνους μας ὀφείλουμε νὰ τὰ διαφυλάξουμε, ὥστε νὰ παραδώσουμε στὶς νεώτερες γενιὲς τὴν Ἑλλάδα ἀσφαλῆ καὶ ἱκανὴ νὰ ἀναδείξει τὴν πλούσια καὶ ζῶσα πολιτισμικὴ κληρονομιά της.

Καλούμαστε, λοιπόν, νὰ πορευθοῦμε μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος, ἔχοντας τὴν συνείδηση ὅτι τὸ μέλλον εἶναι αὐτὸ ποὺ δίνει οὐσιαστικὸ νόημα σὲ ὅσα προηγήθηκαν. Ἕνα μέλλον ποὺ ἀποκαλύπτει  τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴν ζωή μας. Οἱ πρόγονοί μας, τὸ 1821, δὲν θὰ εἶχαν ἐπιτύχει σὲ κανέναν ἀγῶνα τοὺς χωρὶς πίστη σ’ αὐτὴν τὴν ζωντανὴ παρουσία τοῦ ὄντως Ζῶντος Θεοῦ.

Ἡ ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἡ ὁποία τόσα πολλὰ σηματοδοτεῖ γιὰ τὸ λαμπρὸ μέλλον τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου στὰ ἔσχατα, εἶχε ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1820, γιὰ τὴν ἐξέγερση στὴν Πελοπόννησο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ βεβαιώνουν πολλοὶ πρωταγωνιστὲς στὰ κείμενά τους, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στὴν «Διήγηση Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς». Ἐκεῖνοι ποὺ προετοίμασαν τὴν Ἐπανάσταση ἤθελαν νὰ συνδέσουν τὸν Ἀγῶνα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή, τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μὲ τὴν σωτηρία τους. Καὶ στὸ τρίτο ἔτος τοῦ Ἀγῶνος, στὶς 30 Ἰανουαρίου 1823, ἡ Παναγία τοὺς ἔδωσε τὸ μήνυμα ὅτι ὁ Ἀγῶνας θὰ εὐοδωθεῖ. Τότε ἀκριβῶς ἀνευρέθη μὲ θαυματουργικὸ τρόπο ἡ εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Τῆνο, κατόπιν ὑποδείξεως τῆς μοναχῆς Πελαγίας, ἤδη Ἁγίας της Ἐκκλησίας μας.

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας εὐλογημένα,

Ἔχοντας ὅλα τὰ προαναφερθέντα στὸν νοῦ μας, ἃς ἀτενίσουμε μὲ αἰσιοδοξία τὸ μέλλον. Ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἃς γίνει ἡ ἀφετηρία καὶ τὸ ἐφαλτήριο μίας νέας πορείας ὡς πρὸς τὴν σχέση μας μὲ τὸ Γένος καὶ τὴν Πατρίδα μας. Ἃς προσπαθήσουμε νὰ συνδυάσουμε τὴν Χριστιανική μας Παράδοση καὶ τὴν ἱστορική μας συνέχεια μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Καὶ ἂς ξαναδιαβάσουμε μὲ προσοχὴ τὴν λαϊκὴ σοφία τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, ὁ ὁποῖος συνοψίζει τὸ νόημα τοῦ Ἀγῶνα σὲ μία σύντομη συζήτησή του μὲ τὸν Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνὺ πρὶν ἀπὸ τὴν μάχη μὲ τὸν Ἰμπραὴμ στοὺς Μύλους τῆς Ἀργολίδος:

«Ἐκεῖ ὅπου ΄φκιάνα τὶς θέσεις εἰς τοὺς Μύλους, ᾖρθε ὁ Ντερνὺς νὰ μὲ ἰδεῖ».

Μοῦ λέγει: «Τί κάνεις αὐτοῦ; Αὐτὲς οἱ θέσεις εἶναι ἀδύνατες∙ τί πόλεμον θὰ κάμετε μὲ τὸν Μπραΐμη  αὐτοῦ;»

Τοῦ λέγω: «Εἶναι ἀδύνατες οἱ θέσεις κι ἐμεῖς. Ὅμως εἶναι δυνατὸς ὁ Θεὸς ὅπου μας προστατεύει…».

Εἴμαστε ἀδύνατοι, ἀλλὰ εἶναι δυνατὸς ὁ Θεός μας, διδάσκει ὁ Μακρυγιάννης. Κι ἐμεῖς ἀδύναμοι νοιώθουμε καὶ εἴμαστε, ἀλλὰ μὲ πίστη στὸν Θεό, μὲ ἐπίγνωση τῆς ἱστορίας μας καὶ μὲ ἐλπίδα στὴν Ζωὴ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ μέλλον θὰ γίνουμε πιὸ δυνατοὶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυσκολίες!

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, αὐτὸς ὁ σταθερὸς προσανατολισμὸς τῆς ἱστορίας πρὸς τὸ μέλλον εἶναι ποὺ μεταμορφώνει καὶ δίδει πραγματικὸ νόημα στὸν παρόντα καιρό. Ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὸ ζήτημα τοῦ θανάτου καὶ γι’ αὐτὸ ἀποτυπώθηκε μὲ ἀπαράμιλλη εὐστοχία στὸ πάντα ἐπίκαιρο ἐπαναστατικὸ σύνθημα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος». Ἡ πίστη ὅτι ἡ ἱστορία πορεύεται ὄχι στὴν ἐπιστροφή της σὲ ἕνα τέλειο παρελθόν, ἀλλὰ σὲ ἕνα ἐσχατολογικὸ μέλλον τὸ ὁποῖο τὴν ἀναμένει καὶ δὲν δύναται νὰ ἀναιρέσει τὴν μνήμη του, ἦταν ποὺ κράτησε ἀπροσκύνητους ἐπὶ 400 χρόνια τοὺς προγόνους μας ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ὅποια κοσμικὴ σκλαβιὰ προϋποθέτει τὴν πίστη ὅτι τὸ παρελθὸν δὲν μπορεῖ νὰ καθορίζει τὸν ἄνθρωπο. Γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν ἄνθρωπο μόνο τὸ μέλλον μπορεῖ νὰ τὸν καθορίζει. Αὐτὸ εἶναι ἄλλωστε καὶ τὸ νόημα τῆς Μετανοίας.

Χρόνια πολλά, ἐλεύθερα, ἐν μετανοίᾳ καὶ χαρᾶ, ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος!

+ Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

+ Ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμαρίου Ἰάκωβος

+ Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καὶ Πολυκάστρου Δημήτριος

+ Ὁ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας Παντελεήμων

+ Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου Δαμασκηνὸς

+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας

+ Ὁ Ξάνθης καὶ Περιεθεωρίου Παντελεήμων

+ Ὁ Ἄρτης Καλλίνικος

+ Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως Ἀθηναγόρας

+ Ὁ Ζακύνθου Διονύσιος

+ Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

+ Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας, Ἡρακλείου καὶ Χαλκηδόνος Γαβριὴλ

+ Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης Ἀντώνιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

+ Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>