Ἡ φωτογραφία προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητῆ Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν στὸ κρατικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ὀχάιο Ἀντωνίου Καλδέλλη “Hellenism in Byzantium” (Ἐκδόσεις Κέιμπριτζ). Ὁ ἴδιος δίνει τὴν ἑξῆς λεζάντα: “Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸν Κεραμεικό (Πρώην Ἡφαιστεῖον), στὴν άθηναϊκὴ ἀγορά. Ἡ φωτογραφία εἶναι τοῦ ἰδίου. Θὰ προσθέταμε γιὰ ὅσους δὲν καταλαβαίνουν, ὅτι πρώην “Ἡφαιστεῖο” ἀποκαλεῖται κοινῶς “Θησεῖο”.

Ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ καθηγητῆ Καλδέλλη ἔχει μεταφραστεῖ “Ὁ Χριστιανικὸς Παρθενώνας”, ὅπου μὲ τεκμηριωμένη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἀναδεικνύεται σὲ πόσο βαθμὸ ὁ ἐμβληματικὸς ναὸς ἐτιμᾶτο ὡς χριστιανικὸ μνημεῖο, πολὺ περισσσότερο ἀπ’ ὅ,τι ὡς παγανιστικό. Κατὰ πληροφορίες μας, τὸ μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως δὲν ἔδωσε στὸν συγγραφέα τὴν αἴθουσά του γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου του. Ἂν αὐτὸ ἀληθεύει, θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζαμε τὴν αίτία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διαγνωσθεῖ. Ὁ στενόθωρος νεοελληνικὸς κλασικισμός, ποὺ ὁδηγησε στὴν ἀπαξίωση τοῦ βυζαντινοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ παρήγαγε ἡ Ἀθήνα, παραμένει ὑπέρτατο δόγμα ποὺ δὲν ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση.

Φωτογραφίες τῆς Ἀθήνας κυκλοφοροῦν πολλὲς στὸ διαδίκτυο,μὲ ἀφορμὴ μάλιστα τὶς δημοτικὲς ἐκλογές. Ἡ παραπάνω, ὅμως, μαζὶ μὲ τὴ λεζάντα της,  σημειολογικὰ λέει ὅσα ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο. Ἀναπαριστᾶ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν σύγχρονο ἑλληνικὸ πολιτισμό  Μᾶς θυμίζει τὶς προτεραιότητές μας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>