Ἄναρχε ῥείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,/Νέον περαίνεις, τὸν φθαρέντα τῇ πλάνῃ,/Ταύτην ἀφράστως, πατρόθεν δεδεγμένος,
Ὄπα κρατίστην· Οὗτος ἠγαπημένος,/Ἶσός τέ μοι Παῖς, χρηματίζει τὴν φύσιν.

Ἄναρχε Κύριε, τὸν ἄνθρωπο, τὸν φθαρμένο ἀπὸ τὴ διαβολικὴ πλάνη, ποὺ μαζί σου θάφτηκε στὰ νερά, καινούργιο τὸν κάνεις. Ἄκουσες ἐτούτη τὴ δυνατὴ Πατρικὴ φωνή. Αὐτός, ποὺ βαφτίζεται στὰ νερά, εἶναι ὁ ἀγαπημένος μου Υἱός, ἴσος μὲ ἐμένα ὡς πρὸς τὴ φύση του, Θεός.

Ὅσοι παλαιῶν, ἐκλελύμεθα, βρόχων,/ Βορῶν λεόντων, συντεθλασμένων μύλας,/ Ἀγαλλιῶμεν, καὶ πλατύνωμεν στόμα,
Λόγῳ πλέκοντες, ἐκ λόγων μελῳδίαν,/ ᾯ τῶν πρὸς ἡμᾶς, ἥδεται δωρημάτων.

Ὅσοι ἐλευθερωθήκαμε ἀπὸ τὰ παλιὰ δεσμά, ἀφοῦ τσακίστηκαν τὰ δόντια τῶν ἀδηφάγων λεονταριῶν, ἂς χαροῦμε κι ἂς κράξουμε μὲ χαρὰ συνθέτοντας μὲ λόγους ὕμνους μελωδικοὺς στὸν Θεὸ Λόγο, ποὺ μὲ μεγάλη χαρὰ  δῶρα μᾶς χαρίζει..

Ἕλκει πρὸς αὐτὸν τὴν θεόδμητον φύσιν,/Γαστρὸς τυράννου, συγκεχωσμένην ὅροις·/Γεννᾷ τε αὖθις, γηγενῶν ἀναπλάσει.
Ἔργον φέριστον, ἐκτελῶν ὁ Δεσπότης·/Ἷκται γὰρ αὐτήν, ἐξαλεξῆσαι θέλων

Ὁ Κύριος ἕλκει κοντά του ἀγαπητικὰ τὴ θεοκατασκεύαστη ἀνθρώπινη φύση, ποὺ ἦταν καταχωνιασμένη στὴν κοιλιὰ τοῦ τύραννου. Καὶ ἐκτελεῖ ὁ Κύριος θαυμασιώτατο ἔργο ἀναγεννώντας καὶ ξαναπλάθοντας τὸν ἄνθρωπο.

 Ἐχθροῦ ζοφώδους καὶ βεβορβορωμένου,/» Ἰὸν καθάρσει Πνεύματος λελουμένοι,/ Νέαν προσωρμίσθημεν ἀπλανῆ τρίβον,
 Ἄγουσαν ἀπρόσιτον εἰς θυμηδίαν,/ Μόνοις προσιτήν οἷς Θεὸς κατηλλάγη.

Λουσμένοι καὶ καθαρισμένοι μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸ δηλητήριο τοῦ σκοτεινοῦ καὶ βουτηγμένου στὸ βόρβορο τῆς κακίας ἐχθροῦ, ὡδηγηθήκαμε σὲ καινούργιο δρόμο, ποὺ δὲν ὁδηγεῖ πιὰ σὲ πλάνη. Αὐτὸς ὁ δρόμος μᾶς ὁδηγεῖ σὲ χαρὰ ἀπλησίαστη, ποὺ εἶναι ὅμως προσιτὴ καὶ δυνατὸν νὰ τὴ νιώθουν ἐκεῖνοι, ποὺ ἔχουν συμφιλιωθῆ μὲ τὸ Θεό.

(Ἀπὸ τὸν Ἰαμβικὸ κανόνα τῶν Θεοφανείων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ-Νεοελληνικὴ ἀπόδοση βασισμένη σὲ αὐτὴν τοῦ Ἀρχιμ. Εὐσεβίου Βίττη)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>