Ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ αὐξανόμενη ἀποχὴ εἶναι βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῶν τελευταίων ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων. Πρὶν τὴν ἐπιβολὴ τῶν Μνημονίων, ἡ συμμετοχὴ στὶς ἐκλογὲς ἦταν πολὺ μεγαλύτερη. Ἡ μείωση αὐτή, συνδέεται μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ νεοφιλελεύθερου μονόδρομου, τῆς αἴσθησης ὅτι πλέον οἱ ἐπιλογὲς μιᾶς ἐκλεγμένης κυβέρνησης εἶναι περιορισμένες καὶ προκαθορισμένες στὰ πλαίσια τῶν κατευθύνσεων ποὺ χαράσσει ἡ «ὑπερκυβέρνηση»
τῶν Βρυξελλῶν.
• Τὸ «Κοινοβούλιο» τοῦ Στρασβούργου, πιὸ πολὺ μὲ κοινοβουλευτικὴ συνέλευση προσομοιάζει, ὅπως αὐτὴ τοῦ Συμβουλίου τῆς Εύρώπης, παρὰ μὲ Κοινοβούλιο. Οἱ ἁρμοδιότητές του εἶναι περιορισμένες καὶ οἱ διαδικασίες ἐκ τῶν
πραγμάτων ἐλεγχόμενες. Τυπικὰ ἐπικυρώνει τὸν διορισμὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῶν Ἐπιτρόπων. Ὅμως, εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ σύνθεσή τους δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα κοινοβουλευτικῶν συσχετισμῶν, ἀλλὰ διαβουλεύσεων τῶν κυβερνήσεων.
• Ἄλλωστε, ἡ απερχόμενη Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς («Κομισιόν») κα φὸν ντὲρ Λάιεν καμμία σχέση δὲν εἶχε μὲ τὶς πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ ἀναδείχθηκαν στὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 2019. Ἡ ἐπιλογή της ἦταν προϊὸν πολύμηνης διαβούλευσης καὶ ἐντελῶς ἀπροσδόκητη κατὰ τὸ χρόνο τῶν ἐκλογῶν.
• Γιὰ πρώτη φορὰ ἐδῶ καὶ καιρό, οἱ Εὐρωεκλογὲς στὴν Ἑλλάδα διεξάγονται μόνες τους, χωρὶς νὰ συμπίπτουν μὲ ἐθνικὲς ἢ τοπικὲς ἐκλογές. Εἶναι, κατὰ συνέπεια, ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε τὸ ποσοστὸ τῆς ἀποχῆς. Ἂν αὐτὸ σὲ τοπικὲς ἐκλογὲς ὅπως στὸ Δῆμο τῆς Ἀθήνας ξεπέρασε τὸ 50%, πόσο θὰ φτάσει σὲ μιὰ ἐκλογὴ ποὺ δὲν ἀφορᾶ ἄμεσα τὸν ἐκλογέα;
• Ἄλλωστε, στὸν προεκλογικὸ ἀγώνα, ἐλάχιστα ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴ λειτουργία καὶ στὶς παθογένειες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἔχουν ἀναδειχθεῖ. Ἡ ἐκλογὴ πιὸ πολὺ λειτουργεῖ ὡς ἰδιότυπη δημοσκόπηση γιὰ ζητήματα ἐσωτερικά.
• Οἱ παθογένειες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγώνα, μὲ δεδομένο ὅτι ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ τὴν κατάσταση στὴ χώρα.
• Σε δημοσκόπηση ποὺ ἐμφανίστηκε στὸ προχτεσινὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ MEGA, μεταξὺ ἄλλων ἀναδείχθηκε καὶ ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἂν ἡ στάση ἔναντι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι θετικὴ ἢ ἀρνητική.
• Ἀρνητικὴ θέση δήλωσε ποσοστὸ 43% τῶν ἐρωτηθέντων, αὐξημένη σὲ σχέση μὲ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2019.
• Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι ὅλο καὶ αὐξάνεται τὸ πσοστὸ τῶν πολιτῶν ποὺ καταλαβαίνουν τί γίνεται.
• Παρὰ τὴν καταιγιστικὴ προπαγάνδα βάσει τῆς ὁποίας ἡ ἔνταξή μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ «εὐεργετική», ἀφοῦ «μόνο λεφτὰ παίρνουμε» ἀπὸ ἐκείνη, σύμφωνα μὲ τὸ αὐθόρμητο ξέσπασμα τοῦ κ. Πρετεντέρη
ὁ ὁποῖος σχολίαζε. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπορία της παρουσιάστριας, ποὺ νόμιζε ὅτι κάποια θέματα τὰ ἔχουμε λύσει…
• Ὅλος αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ θὰ ἦταν πολὺ περισσότρος ἐὰν δὲν ὑπῆρχε καταιγιστικὴ καὶ ἀποπροσανατολιστικὴ προπαγάνδα, παραμένει ἀκάλυπτος ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα καὶ ἰδίως τὰ κόμματα τῆς σημερινῆς Βουλῆς.
• Τὰ ὀποῖα εἴτε ὑπηρετοῦν τὸν ἄνωθεν ἐπιβαλλόμενο νεοφιλελεύεθερο μονόδρομο, εἴτε λειτουργοῦν ὡς «δεξαμενὲς ἀπορροῆς» τῶν δυσαρεστημένων.
• Ἀποσπασματικὴ κριτικὴ γιὰ τὰ κακῶς κείμενα ὑπάρχει.
• Τὸ ὁλοκληρωμένο ὅραμα γιὰ μιὰ ἄλλη πορεία λείπει.
• Ἡ ἔλλειψη αὐτὴ ἀπογοητεύει καὶ ἀπομακρύνει ὅλο καὶ περισσότερους ἀπὸ τὴν κάλπη.
• Τὸ κίνημα τῆς ΧΔ, ἔχει ἐπεξεργαστεῖ τὰ εὐρωενωσιακὰ θέματα σὲ ἔκταση δυσανάλογη σὲ σχέση μὲ τὶς δυνάμεις του.
• Ἔχουμε διατυπώσει σαφὲς ἐναλλακτικὸ ὅραμα γιὰ τὴν Εὐρώπη, σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία δὲν ταυτίζεται μὲ τὴν Εὐρώπη.
• Δὲν μείναμε στὰ συνθήματα.
• Ἔχουμε διατυπώσει καὶ ὁλοκληρωμένες προτάσεις γιὰ ἕναν ὁδικὸ χάρτη πρὸς τὴ σωστὴ κατεύθυνση.
• Ζητήσαμε τὴν κατάργηση τοῦ «Συμφώνου Σταθερότητας», γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης, ἀπὸ καιρὸ εἶχε ζητήσει ριζικὴ ἀναθεώρηση. Ἕνα στάδιο συμβατὸ καὶ μὲ τὴ συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Ἀναδείξαμε προτάσεις εἰδικῶν, ποὺ ἀποδείκνυαν τὸ ἀδιέξοδο καὶ ἀνεφάρμοστο ἑνιαίων δημοσιονομικῶν κριτηρίων γιὰ διαφορετικὲς ἐθνικὲς οἰκονομίες ἀνεξάρτητων κρατῶν.
• Ἀναδείξαμε στοιχεῖα ἄγνωστα στὸ πλατὺ κοινό, ὅπως τὴν τοποθέτηση τοῦ παλαιοῦ Ὀλλανδοῦ Χριστιανοδημοκράτη πολιτικοῦ Μπέρεντ ντὲ Φρίς, ποὺ εἶχε πρωταγωνιστήσει ὡς ϋπουργὸς στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ εὐρώ. Καὶ ποὺ τὸ 2021, σὲ μιὰ «καταθεση ψυχῆς», στὸ βιβλίο του «Ἐκτροχιασμένος καπιταλισμός», εἶχε τὸ σθένος νὰ μεταβάλει στάση, ἀντιλαμβανόμενος τὴ «χριστιανοδημοκρατία» πιὸ κοντὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐμεῖς ὲδῶ τὴν ἀντιλαμβανόμαστε.
• Δηλώνοντας σὲ συνέντευξή του ὅτι πρέπει νὰ ἔχουμε τὸ θᾶρρος νὰ διορθώνουμε τὰ λάθη μας, ἀναφερόμενος στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Εὐρώ.
Ὅλα αὐτὰ παραμένουν ἄγνωστα στὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἐφημερίδα μας, ὅσο μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε.
• Ἡ ΧΔ καὶ ἡ «Χ» παραμένουν ἀπὸ τοὺς λίγους πολιτικοὺς φορεῖς ποὺ ἐπιχείρησαν μιὰ ὁλοκληρωμένη προσέγγιση τῆς λειτουργίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνωσης καὶ τῶν ἐπιπτώσεών της γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἄλλους λαούς.
• Ἔχουμε ὅλοι τὴν εὐθύνη, τὴ φωνὴ αὐτὴ νὰ τὴν διατηρήσουμε καὶ νὰ τὴν δυναμώσουμε, προκειμένου νὰ ὑπάρξουν οἱ προϋποθέσεις νὰ διαδοθεῖ καὶ νὰ ἀκουστεῖ ἀπὸ περισσότερους.
• Γιὰ μιὰ γόνιμη διέξοδο στὸν κόσμο ποὺ ἔχει ἀπογοητευθεῖ ἀπὸ τὸ μονόδρομο καὶ τοὺς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς.
• Μακριὰ ἀπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ καὶ τὸν «πολιτικὸ πειρασμὸ» κάθε ἐκδοχῆς «πολιτικοῦ μίσους». Εἴτε πρὸς συνανθρώπους μας (ἐθνικισμός) , εἴτε στὸν ἴδιο μας τὸν ἑαυτό (ἐθνομηδενισμός)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 30.5.2024. Στήλη “Τὰ τοῦ Καίσαρος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>