Ἀνακοίνωση ἐξέδωσε τὸ γερμανικὸ κέντρο μελετῶν CEP σὲ σχέση μὲ τὴ μελέτη γιὰ τὰ εἴκοσι χρόνια τοῦ εὐρώ, τὴν ὁποία ἀνέδειξε ἡ “Χριστιανική”, λόγω τῶν ἀντιδράσεων ποὺ προκλήθηκαν καὶ ἰδίως τῶν συμπερασμάτων ὅτι πολλὲς χῶρες ὑποβαθμίστηκαν οἰκονομικὰ ἐξαιτίας τῆς προσχώρησής τους στὸ εὐρώ. Αἰσθάνονται τὴν ἀνἀγκη νὰ τονίσουν ὅτι:

” Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης δὲν δείχνουν ὅτι θὰ ἦταν καλύτερο γιὰ ἕνα κράτος τῆς εύρωζώνης νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸ εύρώ. Ἀντιθέτως, οἱ χῶρες ἐκεῖνες τῆς εύρωζώνης ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμα ἐπωφεληθεῖ ἀπὸ τὸ εύρὼ πρέπει νὰ πραγματοποιήσουν μεταρρυθμίσεις, ἰδιαίτερα γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἀνταγωνιστικότητας, προκειμένου νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸ εύρώ. Αὐτὸ τονίσθηκε ἀρκετὲς φορὲς στὴ μελέτη. Ἡ ἀπόσυρση ἀπὸ τὸ εύρὼ θὰ ἐπέφερε μὴ διαχειρίσιμες συνέπειες καὶ κατὰ συνέπεια, δὲν θὰ εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τὴ βελτίωση τοῦ εἰσοδήματος γιὰ καμμία ἀπὸ τὶς χῶρες αὐτές, σὲ σχέση μὲ τὴν ίσχύουσα κατάσταση. Οἱ μεταρρυθίσεις εἶναι ἡ μόνη ἐπιλογή”

Εἶναι γεγονὸς ὅτι σὲ κανένα σημεῖο δὲν σύστησαν ἔξοδο ἀπὸ τὸ εύρώ. Ὅμως, μὲ διαγράμματα ἀνέδειξαν τὸ συμπέρασμά τους, ὅτι ἡ κατάσταση θὰ ἦταν καλύτερη γιὰ χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Ἰταλία δὲν εἶχαν προσχωρήσει στὸ εύρὼ καὶ κατὰ συνέπεια, ὅτι ἡ προσχώρηση στὸ εύρὼ ἀποδεικνύεται λάθος.
Κι ἔρχονται τώρα νὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι τὸ λάθος ὄχι μόνο δὲν ἐπανορθωνεται, ἀλλὰ πρέπει νὰ διαιωνιστεῖ.

Εδῶ τὸ ἄρθρο τῆς “Χ”, ὅπου ἐπισημαίνεται ὅτι εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἐμφανιζόμενο “κέρδος” εἶναι πλασματικὸ διότι προέρχεται ἀπὸ τὴ “φούσκα” τοῦ ὑπερδανεισμοῦ τῶν ἐτῶν 2000-2008 καὶ ὅτι ἡ ὑποβάθμιση προβλέπεται πολλαπλάσια γιὰ πολλὲς δεκαετίες, ὅσο θὰ διαρκεῖ ἡ ὑποθήκευση τῆς χώρας.
https://xristianiki.gr/%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CE…/
Ἐδῶ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ cep στὴν ἀγγλικὴ γλώσσα.
https://www.cep.eu/…/statement-on-reactions-to-the-cepstudy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>