«Τὸ ὄνομά μου τὸ γήινο εἶναι Τρύφων, πατρίδα μου ἡ κώμη Λάμψακος, ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν πιστεύουμε οὔτε ἀναφερόμαστε στην τύχη, πιστεύουμε ὅμως ὅτι κατὰ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν τάξη γίνονται τὰ πάντα καὶ ἀπὸ τὴν σοφία του κυβερνῶνται τὰ σύμπαντα. Εἶμαι ἐλεύθερος στὴν ζωή μου καὶ μόνο σὲ ἕναν ὑποτάσσομαι, στὸν Χριστό. ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ πίστη μου, ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ δόξα μου καὶ ὁ Χριστὸς γίνεται ἤδη ὁ στέφανος τῆς καυχήσεώς μου».


• Ἔτσι ἀποκρίθηκε ὁ μεγαλομάρτυρας Τρύφων στὸν ἔπαρχο τῆς Ἀνατολῆς Ἀκυλίνο, ποὺ τὸν εἶχε συλλάβει στὰ πλαίσια τοῦ διωγμοῦ τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Δεκίου κατὰ τῶν Χριστιανῶν τὸ 250 μ.Χ. . (Βίος τοῦ ἁγίου ἀπὸ τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸν μεταφραστὴ σὲ ἔκδοση τῆς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους).
• Παρὰ τὰ φρικτὰ βασανιστήρια, ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα καὶ θανατώθηκε περιβαλλόμενος τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου.
• Μακάρι νὰ ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Τρύφωνα ποὺ σήμερα γιορτάζει. Ἑνὸς ἀνθρώπου ἁπλοῦ ποὺ ἔβοσκε χῆνες. Καὶ ταυτόχρονα ἐξαιρετικὰ καταρτισμένου θεολογικά, μὲ πίστη τόσο βαθιὰ καὶ ἐν Χριστῷ ζωή, ποὺ ἀξιώθηκε νὰ εἶναι θαυματουργὸς ὅσο ἀκόμα ζοῦσε.
• Ἐπιμένοντας στὴν χριστιανικὴ πίστη μας ὡς ἀπόλυτο καὶ ἀσφαλὲς σημεῖο ἀναφορᾶς, ἐνάντια στοὺς Δέκιους καὶ στοὺς Ἀκυλίνους τοῦ 21ου αἰώνα. Ποὺ ἔχουν μεθόδους πολὺ πιὸ ὕπουλες καὶ «πειστικὲς» ἀπὸ τὰ βασανιστήρια.
• Διαφυλάσσοντας τὸ θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ κάθε μορφῆς τυραννία καὶ σκλαβιά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>