Με θέμα: «Η σύγκρουση στη Συρία. Η διεθνής σημασία της και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα», θα μιλήσει την Τετάρτη 18
Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18.30, ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος, στα γραφεία της ΧΔ, στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 78Δ,
5ος όροφος.
Ο ομιλητής διαθέτει πλούσια και τεκμηριωμένη πληροφόρηση για το ζήτημα αυτό, που δεν προβάλλεται από τα συστημικά ΜΜΕ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>