Ὁ ἅγιος Νεκτάριος τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται σήμερα, ὑπέφερε προπαντὸς ἀπὸ τὸν κατατρεγμό ἐκ μέρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραφειοκρατίας.
• Καταγόμενος ἀπὸ φτωχικὴ οἰκογένεια τῆς Θράκης, σπούδασε στὴν Κωνσταντινούπολη ἐνῶ ταυτόχρονα ἐργαζόταν. Στὴ συνέχεια ἔγινε δάσκαλος στὴ Χίο, στὴ Νέα Μονὴ τῆς ὁποίας ἐκάρη μοναχός.
• Ἀφοῦ σπούδασε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἀθήνας μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Σωφρονίου, ὑπηρέτησε στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας σὲ πολλὲς θέσεις ἐμπιστοσύνης κι ἔλαβε τὸ βαθμὸ τοῦ
Ἐπισκόπου χειροτονηθεὶς Μητροπολίτης Πενταπόλεως.
• Παρὰ τὰ ἀξιώματά του, ζοῦσε μὲ ταπεινοφροσύνη καὶ εἶχε κερδίσει τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ προκάλεσε τὸ φθόνο ὁρισμένων στελεχῶν τῆς διοίκησης τοῦ Πατριαρχείου, ποὺ ἔσπευσαν νὰ τὸν διαβάλουν στὸν Πατριάρχη Σωφρόνιο ὅτι δῆθεν καλλιεργοῦσε τὴ δημοφιλία του γιὰ νὰ πάρει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο.
• Ὁ Πατριάρχης ξεγελάστηκε ἀπὸ τὶς διαβολές, τοῦ στέρησε ὅλα τὰ ἀξιώματα καὶ τὸν ἐξόρισε στὴν Ἑλλάδα.
• Ἀνέλαβε τὴ διεύθυνση τῆς Ριζαρείου σχολῆς καὶ στὴ συνέχεια, λόγω τῆς ἔμφυτης κλίσης του στὸν μοναχικὸ βίο δημιούργησε τὸ γυναικεῖο μοναστήρι τῆς Αἴγινας. Καὶ πάλι, περίσσεψαν οἱ διαβολές, μὲ κατηγορίες
ἀκόμα καὶ γιὰ ἀνηθικότητα, οἱ ὁποῖες ὅλες κατέπεσαν.
• Ἐκοιμήθη τὸ 1920 στὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας.
• Ἄφησε πολύπλευρο θεολογικὸ καὶ ὑμνογραφικὸ ἔργο, ἐνῶ περίσσεψαν τὰ μεγάλα θαύματα ποὺ ἔγιναν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ γίνονται μὲ τὴ μεσιτεία του.
• Κατὰ τὸ εὐαγγελικὸ «Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι…» Καὶ μάλιστα μὲ ὑποκινητὴ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραφειοκρατία.
• Εἶναι ἰδιαίτερα θετικὸ ποὺ σὲ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία ἀναδείχθηκε ὁ βίος του. Ὅμως, τοῦτο προκάλεσε καὶ μετὰ θάνατον ἐκδηλώσεις φθόνου καὶ κακοήθειας σὲ βάρος του.
• Πρὸς τιμή του, τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξαδρείας ἔχει ζητήσει συγγνώμη γιὰ τὴν ἀδικία εἰς βάρος τοῦ ἁγίου στὶς 15.1.1998: «Ἀπεφήνατο διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς διασαλευθείσης κανονικῆς τάξεως καὶ ἐξῃτήσατο τὴν συγχώρησιν παρὰ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου διὰ τὸν διωγμὸν καὶ τὴν ἀδικώτατην κατ’ αὐτοῦ μῆνιν, ἐπηρείᾳ τοῦ πονηροῦ».

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 9.11.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>